Р Е Ш Е Н И Е №97


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№97
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот  I-1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик.

          Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
    Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Митко Михайлов, ЕГН ……….., с адрес: гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Спартак”, върху урегулиран поземлен имот I – 1115 (първи тире хиляда сто и петнадесет), кв. 103 (сто и три) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 1064 кв.м., при съседи на имота: изток – УПИ XXII – 1116, юг – улица с о.т.о.т.373-374, запад – улица с о.т.о.т.374-363, север – УПИ II - 1115.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
Квотите са както следва: 32/1064 (тридесет и две върху хиляда шестдесет и четири) идеални части от урегулиран поземлен имот I - 1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5441/24.04.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 3084/02.05.2019 г., том 11, акт № 48 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Митко Михайлов, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в дв.вх. под № 9096/26.10.2018г., Акт № 13, том 31, нот. дело № 5270/2018 год. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот I - 1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 1064 кв.м., се получава от Митко Михайлов, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 192,00 лева (сто деветдесет и два лева).    
    2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0
       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:41:16

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност