Р Е Ш Е Н И Е №96


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№96
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        
    Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.860.1.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, осем, шест, нула, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Бузлуджа”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.860, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 107,64 кв.м. (сто и седем квадратни метра и шестдесет и четири квадратни сантиметра), ведно с мазе № 23 с площ от 6,13 кв.м. (шест квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра) и прилежащите 3,5197% (11,73 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5439/24.04.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3310 на 13.05.2019 г., том 12, Акт № 14 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 19 769,10 лева (деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и десет стотинки) на наемателя Митко Фердов по повод заявление вх. № 44-2097/03.04.2019 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.23 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, три, седем, четири, точка, едно, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Спартак”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 83,35 кв.м. (осемдесет и три квадратни метра и тридесет и пет квадратни сантиметра), ведно с мазе № 23 с площ от 9,32 кв.м. (девет квадратни метра и тридесет и два квадратни сантиметра) и прилежащите 4,0456% (12,46 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5209/20.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9938 на 23.11.2018 г., том 34, № 8 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 18 889,10 лева (осемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и десет стотинки) на наемателя Михаил Димитров по повод заявление вх. № 44-2208/10.04.2019 г.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.139.1.16 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Райко Алексиев”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.139, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 43,73 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра), ведно с мазе № 10 с площ от 2,57 кв.м. (два квадратни метра и петдесет и седем квадратни сантиметра) и прилежащите 2,3475% (7,30 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5422/18.04.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3311 на 13.05.2019 г., том 12, Акт № 15 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 7 411,80 лева (седем хиляди четиристотин и единадесет лева и осемдесет стотинки) на наемателя Красимир Гайдаров по повод заявление вх. № 44-2567/09.05.2019 г.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.139.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, едно, три, девет, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Райко Алексиев”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.139, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 58,44 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра), ведно с мазе № 21 с площ от 2,60 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра) и прилежащите 3,3839% (10,53 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5443/08.05.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3454 на 16.05.2019 г., том 12, Акт № 111 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 9 058,10 лева (девет хиляди петдесет и осем лева и десет стотинки) на наемателя Мария Цоклинова по повод заявление вх. № 44-2212/10.04.2019 г.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.664.1.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, пет, точка, шест, шест, четири, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Христо Ботев”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.664, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 58,44 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра), ведно с мазе № 3 с площ от 2,60 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра) и прилежащите 3,27% (10,17 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5215/21.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10068 на 27.11.2018 г., том 34, Акт № 56 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 9 488,20 лева (девет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и двадесет стотинки) на наемателя Виктор Георгиев по повод заявление вх. № 44-2597/13.05.2019 г.
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1171.2.23 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, седем, едно, точка, две, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Димитър Греков”, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1171, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 57,13 кв.м. (петдесет и седем квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра), ведно с избено помещение № 18 с площ от 3,48 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра) и прилежащите 1,674% (6,74 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5448/10.05.2019 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3347 на 14.05.2019 г., том 12, Акт № 41 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 865,30 лева (дванадесет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и тридесет стотинки) на наемателя Иванка Маринчева по повод заявление вх. № 44-2429/24.04.2019 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 29 6 0
         
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:38:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност