Р Е Ш Е Н И Е №95


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№95
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47 (1), чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

 Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците, общ. Пазарджик, както следва:

    1. Урегулиран поземлен имот I – общ. (първи тире общински), в кв.  54 (петдесет и четири) по плана на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, с площ 587 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5442/08.05.2019 г., с начална тръжна цена 3 522 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 415,60 лева).
    2. Поземлен имот с идентификатор 10505.8.12 (едно, нула, пет, нула, пет, точка, осем, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Величково, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-243/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: местност ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ,  площ: 3250 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 008012, съседи: 10505.7.9901, 10505.8.5, 10505.8.8, 10505.8.448, актуван с акт за частна общинска собственост № 5437/24.04.2019г., с начална тръжна цена 2 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 186,88 лева).
    3. Поземлен имот с идентификатор 14619.76.107 (едно, четири, шест, едно, девет, точка, седем, шест, точка, едно, нула, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-149/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: местност ТИРЛИКА,  площ: 6039 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000107, съседи: 14619.76.108, 14619.5.47, 14619.5.59, 14619.4.270, актуван с акт за частна общинска собственост № 5436/24.04.2019 г., с начална тръжна цена 3 760 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 532,64 лева).
    4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 86074.52.39.1.2 (осем, шест, нула, седем, четири, точка, пет, две, точка, три, девет, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Юнаците, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-183/09.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: 18-2863-15.03.2019 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на имота: с. Юнаците, ул. неизвестна, ет. 1, находящ се в сграда  № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 86074.52.39, с предназначение: за склад, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 110 кв.м., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 86074.52.39.1.1, под обекта: няма, над обекта: 86074.52.39.1.3, актуван с акт за частна общинска собственост № 5423/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 7 640 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 954,60 лева).
    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 29 1 5
       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:34:56

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност