Р Е Ш Е Н И Е №94


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№94
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29  по КККР землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-758/16.04.2019 г. от Ангел Йорданов, на основание чл. 25, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 21 ал. 1 т.11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ и  чл.30 от ППЗОЗЗ, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на водопровод, започващо от съществуващо трасе на водопровод в регулацията на с. Ивайло /улица с осови точки 248-249/, след което в посока североизток навлиза в сервитута на ПИ 32010.23.21 – НТП напоителен канал и продължава по него до достигане на ПИ с идентификатор 32010.23.29, който следва да бъде захранен, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на проектното трасе е приблизително 174 м, попадащо в имоти, общинска собственост, като засегнатата със сервитута зона е – 0,227дка общинска собственост.

ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:32:12

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност