П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 25 април 2019 г.


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И КП Р О Т О К О Л  №4

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 25 април 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: Илия Ангелов Джамбазов.
Отсъстваше общинският съветник Борис Димитров Димитров.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет.
Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка, която предложи да бъде включена в дневния ред под №20: Постъпила в общинска администрация декларация от жителите на с. Црънча, община Пазарджик, за закриване на стрелковия полигон в същото село.
Предложението се прие – гласували за – 34, против – 0, въздържали се – 0.
Г-н Благо Солов направи изказване относно точка 21 – Питания.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Създаване на временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
2. Утвърждаване на класиране на кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за управител
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
4. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание на 10.05.2019 г. от 11 ч. и резервна дата на 27.05.2019 г. от 11 ч.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
5. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение „Услуги в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.    
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност „До селото“ в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.33.2 в местност „Бръждовица“ в землището на с. Ивайло.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.23.54 в местност „Меселим пере” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.18.118 в местност „Чумур Тарла” в землището на с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
10. Разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 46749.131.114 в местност „Баталите” по кадастралната карта на с. Мало Конаре във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя, съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Училище, в кв. 39 по плана на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
12. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
13. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път ІІ-84 (Звъничево – Варвара) при км 2+246 дясно до ПИ с идентификатор 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
14. Даване на съгласие за провеждане на процедура по ЗУТ за изменение на регулацията в кв. 36 по плана на с. Ивайло по отношение на УПИ І-Производствена и складова дейност.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Говедаре и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
17. Предоставяне на Комисията за регулиране на съобщенията безвъзмездно за управление за срок от 10 години на общински недвижим имот, находящ се в местност „Могилата”, с. Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
18. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, общ. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
19. Доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г. в Община Пазарджик.
20. Постъпила в общинска администрация декларация от жителите на с. Црънча, община Пазарджик, за закриване на стрелковия полигон в същото село.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
21. Питания.

По първа точка: Създаване на временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Утвърждаване на класиране на кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД, докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за управител. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-жа Кежева направи допълнение в проекта за решение.

Решението по втора точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Г-н Харалампиев покани новоизбрания управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД д-р Румен Аврамов да се представи.

По трета точка: Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание на 10.05.2019 г. от 11 ч. и резервна дата на 27.05.2019 г. от 11 ч., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Даване на съгласие за подаване на проектно предложение „Услуги в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, докладва г-жа Димитрия Церова –директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност „До селото“ в землището на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.33.2 в местност „Бръждовица“ в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.23.54 в местност „Меселим пере” в землището на с. Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.18.118 в местност „Чумур Тарла” в землището на с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 46749.131.114 в местност „Баталите” по кадастралната карта на с. Мало Конаре във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя, съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Училище, в кв. 39 по плана на с. Синитово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път ІІ-84 (Звъничево – Варвара) при км 2+246 дясно до ПИ с идентификатор 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Даване на съгласие за провеждане на процедура по ЗУТ за изменение на регулацията в кв. 36 по плана на с. Ивайло по отношение на УПИ І-Производствена и складова дейност, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По петнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Говедаре и с. Юнаците, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Предоставяне на Комисията за регулиране на съобщенията безвъзмездно за управление за срок от 10 години на общински недвижим имот, находящ се в местност „Могилата”, с. Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, общ. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Деветнадесета точка: Доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г. в Община Пазарджик, беше за сведение.

По двадесета точка: Постъпила в общинска администрация декларация от жителите на с. Црънча, община Пазарджик, за закриване на стрелковия полигон в същото село, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров. Изказване направи г-н Красимир Първанов.
Решението по двадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка питания към кмета на Общината отправиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Благо Солов, г-н Атанас Шопов и г-н Благо Петров.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                   


четвъртък 02 май 2019 - 18:47:33

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност