ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране,


отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г., при следните основни параметри:

   
1. Максимален размер на дълга – до  4 000 000 лв. /четири милиона лева/.
2. Валута на дълга  – български лева.
3. Вид – дългосрочен дълг – револвиращ за мостово финансиране, поет с договор за общински заем;
4. Цел на дълга – мостово финансиране, с цел реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.
5. Срок на погасяване на дълга - до 15.09.2021 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
6. Условия за погасяване – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 на 15.02.2018 г. за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.
7. Начин на обезпечаване
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Пазарджик, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г. за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Пазарджик, по която постъпват средствата по проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г.;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пазарджик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Пазарджик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
8. Лихви, такси и комисионни - максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.Публичното обсъждане ще се проведе на 22.05.2019 г. /сряда/ от 14,00 ч. в пленарна зала на Общински съвет Пазарджик.
Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик, както и на сайта на Общински съвет гр. Пазарджик.

* Приложения:
    Предложение и Проект за решение поемане на общински дълг

вторник 30 април 2019 - 16:18:48

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност