П Р О Т О К О Л №3 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 март 2019 г. от 14.00 часа, в пленарната зала на бул. “Българ
         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И КП Р О Т О К О Л  №3

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 28 март 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”
: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.

Отсъстваше общинският съветник Илия Ангелов Джамбазов.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет.
Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка, която предложи да бъде включена в дневния ред под №22: Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик в землището на с. Алеко Константиново” за безвъзмездно финансиране от ПУДОС към МОСВ.
Предложението се прие – гласували за – 36, против – 0, въздържали се – 3.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Определяне на участника, спечелил публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели и определяне на срок за сключване на приватизационния договор.
Докладва г-н Румен Димитров – общински съветник
2. Забрана за разпространение на материали, анкети и текстове, съдържащи хомосексуална пропаганда, в училищата и в други детско-юношески заведения, върху билбордове и в средства за масова информация на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Атанас Шопов – общински съветник
3. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 бр. помещение с площ 19.00 кв.м., находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 55155.503.361.2, с административен адрес улица ”Пейо Яворов” № 2.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
4. Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор”, за безвъзмездно финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
5. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2020 година.
Докладва г-жа Димитрия Церова –директор на БМ ОСДУ
6. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2019 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.160, местност „Татар мезар“ по КККР на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 23457.5.405 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Драгор, в местност „Татар Екин“.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 15271.105.17 и 15271.16.17 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Говедаре, местност „Геров трап”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
10. Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват кв. 80 и кв. 80Г .
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
11. Разрешение за изработване на изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват част от кв. 481.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранваща ПИ с идентификатор 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, местност „Азмъка”, землище гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Сарая и с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
16. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-117, кв. 137 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
17. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, с адрес: ул. „Любен Боянов” №1, с предназначение – за спортно-състезателна, тренировъчна и концертна дейност на спортни клубове за спортни танци, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
18. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
19. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Българска телеграфна агенция на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.511.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
20. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
21. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019.
22. Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик в землището на с. Алеко Константиново” за безвъзмездно финансиране от ПУДОС към МОСВ.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
23. Питания.

По първа точка: Определяне на участника, спечелил публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели и определяне на срок за сключване на приватизационния договор, докладва г-н Румен Димитров – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Забрана за разпространение на материали, анкети и текстове, съдържащи хомосексуална пропаганда, в училищата и в други детско-юношески заведения, върху билбордове и в средства за масова информация на територията на община Пазарджик, докладва г-н Атанас Шопов – общински съветник.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов съобщи становището си като Кмет на Общината – а именно, че предложената забрана е действаща, тъй като вече фигурира в Наредбата за обществения ред в община Пазарджик и в Наредбата за рекламната дейност. Въпроси зададоха г-н Борис Димитров и г-н Найден Шопов. Изказвания направиха г-н Благо Солов, г-н Лазар Попов, г-н Благо Петров, г-н Димитър Петков. Г-н Петков направи процедурно предложение за прекратяване на разискванията. Прие се с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 1.
Проектът за решение по втора точка не се прие – гласували за – 5, против – 4, въздържали се – 22.

По трета точка: Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 бр. помещение с площ 19.00 кв.м., находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 55155.503.361.2, с административен адрес улица ”Пейо Яворов” № 2, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор”, за безвъзмездно финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов направи пояснение по материала. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Петров.
Решението по четвърта точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2020 година, докладва г-жа Димитрия Церова –директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2019 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.160, местност „Татар мезар“ по КККР на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 23457.5.405 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Драгор, в местност „Татар Екин“, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 15271.105.17 и 15271.16.17 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Говедаре, местност „Геров трап”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват кв. 80 и кв. 80Г, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват част от кв. 481, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Чавдар Чавдаров.
Решението по единадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 4.

По дванадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранваща ПИ с идентификатор 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, местност „Азмъка”, землище гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Сарая и с. Черногорово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Руди Синапов.
Решението по четиринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
По петнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-117, кв. 137 по плана на с. Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, с адрес: ул. „Любен Боянов” №1, с предназначение – за спортно-състезателна, тренировъчна и концертна дейност на спортни клубове за спортни танци, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за търговия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Българска телеграфна агенция на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.511.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Двадесета точка: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., беше за сведение.

Двадесет и първа точка: Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019, беше за сведение.

По двадесет и втора точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик в землището на с. Алеко Константиново” за безвъзмездно финансиране от ПУДОС към МОСВ, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Питания нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска  


Изтегли >>>                               


четвъртък 04 април 2019 - 15:51:54

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност