П Р О Т О К О Л №2 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 февруари 2019 г. от 14.00 часа


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И КП Р О Т О К О Л  №2

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 28 февруари 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: Илия Ангелов Джамбазов.

    Отсъстваше общинският съветник Нишан Артин Бъздигян.

Председателят откри редовното заседание на общинския съвет. Поздрав към съветниците и кмета на общината отправиха ученици от Гимназия „Иван С. Аксаков”.
Председателят съобщи за постъпила една извънредна точка: 20. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Прие се да бъде включена в дневния ред – гласували за – 29, против – 0, въздържали се – 0.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметски наместник в община Пазарджик, считано от 01.01.2019 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Изменение на договор за предоставяне на концесия за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и като част от него, съгласно чл. 21е от Наредба за приобщаващото образование – Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси към Стратегия за подкрепа на личностното развитие /2018-2020/.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Пазарджик и Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”, за съвместна работа по проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Докладва г-жа Джинка Анова – Зам.-директор на БМ ОСДУ

7. Приемане на общински годишен план за младежта на Община Пазарджик 2019.
Докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00254.104.2, местност „Възстановими граници“ в землището на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.5, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.9, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.52.50 и ПИ с идентификатор 55155.52.26, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 48444.10.9 /проектен имот с идентификатор 48444.10.34/, местност „Грахорлива дъмга“ в землището на с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/  в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ, извод „Г” на БКТП „Зайкови мандри” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.8.222, местност „Зайкови мандри”, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Дарение на имот, частна общинска собственост, на „Евангелска Петдесятна църква – Пазарджик – ІІ”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1522, с адрес: ул. „Кочо Честименски”, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІ-Битов комбинат, квартален клуб и баня, кв. 22 по плана на с. Алеко Константиново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-н Стефан Понев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ

21. Питания.


По първа точка: Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметски наместник в община Пазарджик, считано от 01.01.2019 г., поради отсъствието на г-н Румен Кожухаров, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов направи пояснение по точката. Изказване направи г-н Георги Янкулов – представител на Обществен съвет с. Црънча.
Решението по първа точка се прие с 32 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.

По втора точка: Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление”, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Гайдаров съобщи за допълнение в проекта на наредбата.
Решението по трета точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.

По четвърта точка: Изменение на договор за предоставяне на концесия за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Петров, г-н Евтим Янев, г-н Атанас Шопов. Предложение за създаване на комисия, която да провери интензивността на сметосъбиране в с. Ивайло направи г-н Благо Петров. Не се прие – гласували за – 14, против – 3, въздържали се – 6.
Предложение за залагане в договора на изисквания към сметосъбиращите машини направи г-н Найден Шопов. Не се прие – гласували за – 11, против – 0, въздържали се – 18.
Решението по четвърта точка се прие с 30 гласа – за, против – 9, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и като част от него, съгласно чл. 21е от Наредба за приобщаващото образование – Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси към Стратегия за подкрепа на личностното развитие /2018-2020/, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Пазарджик и Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”, за съвместна работа по проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, докладва г-жа Джинка Анова – Зам.-директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Приемане на общински годишен план за младежта на Община Пазарджик 2019, докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00254.104.2, местност „Възстановими граници“ в землището на с. Алеко Константиново, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.5, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.9, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.52.50 и ПИ с идентификатор 55155.52.26, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 48444.10.9 /проектен имот с идентификатор 48444.10.34/, местност „Грахорлива дъмга“ в землището на с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/  в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ, извод „Г” на БКТП „Зайкови мандри” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.8.222, местност „Зайкови мандри”, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Дарение на имот, частна общинска собственост, на „Евангелска Петдесятна църква – Пазарджик – ІІ”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1522, с адрес: ул. „Кочо Честименски”, чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІ-Битов комбинат, квартален клуб и баня, кв. 22 по плана на с. Алеко Константиново, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесета точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20, докладва г-н Стефан Понев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Питания нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   


четвъртък 07 март 2019 - 17:16:02

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност