П Р О Т О К О Л №1 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 31 януари 2019 г.
 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №1

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 31 януари 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: Илия Ангелов Джамбазов.

    Отсъстваха общинските съветници: Борис Димитров Димитров, Ангел Минков Минков, Руди Садков Синапов.

Председателят откри редовното заседание на общинския съвет. С едноминутно мълчание беше почетена паметта на проф. д-р Стайко Спиридонов.
Председателят съобщи за постъпили две извънредни точки: 1. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Сдружение „Български футболен съюз” върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов”, за изграждане и спортен обект и 2. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик. Прие се да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 32, против – 1, въздържали се – 2.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника

2. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2019 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, по КККР на град Пазарджик, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86, с площ: 535 кв.м., ведно с три броя сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001 и с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по ВиК през 2018г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

7. Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО

9. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

10. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за пътен достъп от път ІІ-37 (Пазарджик – Панагюрище) до ПИ 14619.121.9, местност „Под Чифлика” по КККР на землище Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.84, ПИ 55155.13.175 и ПИ 55155.13.147 в местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.64 и УПИ XII-63, За складова дейност, търговия услуги, площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.18.242,  в местност „100“ в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.113.13, местност „Мараша“ в землището на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” № 29 на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху новообразуван поземлен проектен имот с идентификатор 55155.501.1531 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Промяна на граници на общински поземлен  имот, находящ се в кв. 14 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2018 г.

25. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2018 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Сдружение „Български футболен съюз” върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов”, за изграждане на спортен обект.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

27. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на община Пазарджик.

28. Питания.


По първа точка: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик, докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-жа Кежева съобщи за допълнение в проекта за решение.
Решението по първа точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По втора точка: Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2019 година, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение за определяне на 40 хил. лв. за изработване на генерален план за организация на движението направи г-н Евтим Янев. Прие се от вносителя.
Решението по втора точка се прие с 27 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Гайдаров съобщи за промяна в проекта на договор – отпада т. 3.12. Пристъпи се към избор на членове на комисията за провеждане на конкурса. Предложени бяха Радка Кежева – за председател,  Александър Шопов, Александър Кобаков и Чавдар Чавдаров. Гласуван беше проектът за решение ведно със състава на комисията.
Решението по трета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 28 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, по КККР на град Пазарджик, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86, с площ: 535 кв.м., ведно с три броя сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001 и с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. . По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Благо Солов. Г-н Попов направи изказване. Г-н Румен Димитров направи предложение от името на ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”. Прие се от вносителя. За членове на комисията по провеждане на конкурса бяха избрани, с 27 гласа за, против – 1, въздържали се – 0, Румен Димитров и Чавдар Чавдаров.
Решението по пета точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по ВиК през 2018г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик, докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Шикерджиев съобщи за промени в проекта на наредбата, в съответствие с промените в Закона за хората с увреждания.Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров, г-жа Малина Златева. Предложение имаше от ПК „Жалби, сигнали и предложения на гражданите” – за включване в наредбата на текст, регламентиращ преференциалното паркиране на общински съветници и кметове на села. Не се прие – гласували за – 5, против – 7, въздържали се – 16.
Предложение да отпадне текст от чл. 50 направи г-н Чавдар Чавдаров – прие се с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Предложението на г-н Благо Солов да отпадне Раздел ІІ, т. 1. не се прие – гласували за – 6, против – 8, въздържали се – 18.
Предложенията на г-н Евтим Янев за добавяне в чл. 49 на „Половин час” и промяна в чл. 52, ал. 1, се приеха – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 1.
Предложението на г-н Димитър Петков наредбата да влезе в сила от 1 март 2019 г. се прие – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0.
Предложението на г-н Александър Иванов в наредбата да бъде включено паркиране на хибридни автомобили при заплащане на 50 на сто от месечния или годишен абонамент и безплатно паркиране на електромобили, се прие – гласували за – 31, против – 3, въздържали се – 2.
Предложението на г-н Найден Шопов в талона за предплатен месечен и годишен абонамент да не фигурира регистрационния номер на автомобила, се прие с 35 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.
Измененията, докладвани от г-н Шикерджиев, се приеха с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Решението по седма точка се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.
Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.
При обсъждането на проекта на наредба за организацията на движението, г-н Тодор Попов предложи да бъде създадена Временна комисия, която да разработи правила за организацията и администрирането на „Синя зона”. Избрана беше комисия в състав: Евтим Янев – председател, Благо Солов, Стоян Парпулов, Димитър Петков, Красимир Първанов, Атанас Шопов и Александър Иванов. Решението за комисията се взе с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Шикерджиев съобщи за промяна в проекта. Въпроси зададе г-н Благо Солов.
Решението по осма точка се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.

По девета точка: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи, докладва г-н Стефан Понев – зам.-управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за пътен достъп от път ІІ-37 (Пазарджик – Панагюрище) до ПИ 14619.121.9, местност „Под Чифлика” по КККР на землище Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.84, ПИ 55155.13.175 и ПИ 55155.13.147 в местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По дванадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.64 и УПИ XII-63, За складова дейност, търговия услуги, площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.18.242,  в местност „100“ в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.113.13, местност „Мараша“ в землището на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” № 29 на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Пищигово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху новообразуван поземлен проектен имот с идентификатор 55155.501.1531 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесета точка: Промяна на граници на общински поземлен  имот, находящ се в кв. 14 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и първа точка: Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации” имаше предложение  цената да стане 130 лв. на кв. м. Прие се с 32 гласа – за, протин – 0, въздържали се – 0.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и втора точка: Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и трета точка: Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Двадесет и четвърта и двадесет и пета точки бяха за сведение.

По двадесет и шеста точка: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Сдружение „Български футболен съюз” върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов”, за изграждане на спортен обект, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Двадесет и седма точка беше за сведение.
Питания нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   


четвъртък 07 февруари 2019 - 19:06:14

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност