П Р О Т О К О Л №14 от извънредна сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 декември 2018 г.
  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №14


от извънредна сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 28 декември 2018 г. от 11.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.

    Отсъстваха общинските съветници: Нишан Артин Бъздигян, Лидия Трендафилова Панайотова, Благо Атанасов Солов.
Председателят откри извънредното заседание на общинския съвет. Предложения по дневния ред нямаше.
С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

3. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 141 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

4. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 142 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик в близост до БКТП „Ленд” за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54 и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г., докладваха г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Румен Димитров. Изказване направи г-н Атанас Шопов. Първото гласуване беше оспорено. Гласува се втори път.
Решението по първа точка се прие с 25 гласа – за, против – 4, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 141 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.
Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 142 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик в близост до БКТП „Ленд” за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54 и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.
Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   

петък 04 януари 2019 - 13:18:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност