Р Е Ш Е Н И Е №210
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№210

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 38 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор  48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, като за имота се образува УПИ VІ-36 с отреждане „За складова база и търговия с промишлени стоки”.
С Плана за застрояване се предвижда ново, свободно стоящо застрояване, при показатели за устройствена зона „Пп” – П заст. 80%, П озел. 20% и Кинт. 2.5, съгласно означенията на скица-проект.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 34 34 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 януари 2019 - 13:13:11

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност