Р Е Ш Е Н И Е №209О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№209

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик e възложен от инвеститора: Атанаска Александрова Миткова.
Проектното трасе на електропровода, започва от табло НН, Мачтов ТП разположено в границите на имот с идентификатор 32010.40.4, преминава през имот с идентификатор 32010.40.98 – друг вид земеделска земя /обслужваща улица/, пресича регулационните граници на с. Ивайло и се установява в имот с идентификатор 32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV клас до достигане границите на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектното трасе на водопровода  започва от съществуващ водопровод до западния край на регулацията на с. Ивайло, разполага се в имот с идентификатор 32010.23.19 – за местен път, представляващ път IV клас, продължава по него до достигане границите на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със зелено, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 34 34 0 0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

       

петък 04 януари 2019 - 13:11:03

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност