Р Е Ш Е Н И Е №208О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№208

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик в близост до БКТП „Ленд” за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54 и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик в близост до БКТП „Ленд” за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54 и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, възложен от инвеститора „Електроразпределение Юг” ЕАД.
Проектното трасе се предвижда да започне от кабелна муфа на съществуващ електропровод, разположен в ПИ 55155.10.3 – полски път, пресича ПИ 55155.10.102 – напоителен канал /МЗГ-ХМС/, ПИ 55155.11.60 – път II-37, ПИ 32010.32.158 – път II-37, ПИ 545155.32.141 – напоителен канал /МЗГ-ХМС/ и ПИ 32010.32.142 – напоителен канал до достигане нови ел. табла, разположени на имотните граници на ПИ 32010.32.54 и ПИ 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло общ. Пазарджик, които следва да бъдат захранени съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 33 33 0 0


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 януари 2019 - 13:03:56

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност