Р Е Ш Е Н И Е №207


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№207

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14


ОТНОСНО: Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №142 от 27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.


Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно, тъй като следва да се поправи допусната очевидна фактическа грешка.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение №142 от 27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик, като в частта „ПИ 48444.11.47 /проектен/”, да се чете „ПИ 48444.11.11 /проектен/”.
В останалата част Решение №142 от 27.09.2018 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик не се изменя.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 34 34 0 0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 януари 2019 - 13:01:28

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност