Р Е Ш Е Н И Е №205


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№205

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №18-00-2411/19.10.2018 г. от „Електроразпределение Юг” ЕАД, на основание чл. 25, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ и  чл. 30 от ППЗОЗЗ, след станалите разисквания,
 
Р Е Ш И:

І.  Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик, преминаващо през имоти – общинска собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора. 

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасе на въздушна линия с изолиран проводник, започващ от съществуващ стълб №6 на извод „В” от ТП №3, преминава през ПИ 55556.61.13 – полски път, до новомонтиран стълб №6/2, от който следва да бъде захранен ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти. Дължината на проектното трасе е приблизително 54 м, в имоти – общинска собственост, като засегнатата със сервитута зона е  0,125дка общинска собственост.

 ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 33 33 0 0
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 януари 2019 - 12:56:32

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност