Р Е Ш Е Н И Е №204


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№204

от 28 декември 2018 година, взето с Протокол №14


ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г.
 
                       
Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на  Тодор Попов – Кмет на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 24, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Приема актуализацията на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г., съгласно Приложения № 1, 2 и 3.
2. Утвърждава актуализирания поименен списък за инвестиции през 2018 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували За” Против” Въздържали се”
41 36 25 4 7
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 04 януари 2019 - 12:45:36

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност