Р Е Ш Е Н И Е №203О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№203

от 20 декември 2018 година, взето с Протокол №13

ОТНОСНО: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Величково, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.               


Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и с подобряване на здравното обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 27,90 /двадесет и седем цяло и деветдесет стотни/ кв. м., представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/, ½ ид. ч. от манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня и 1/3 ид. ч. от санитарен възел, находящи се на първия етаж в триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 /петдесет и три/ по плана на с. Величково, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: север – чакалня, изток – поща, юг – двор на кметството, запад – лекарски кабинет, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 35,00 лв. /тридесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота. 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
        ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик


четвъртък 27 декември 2018 - 16:13:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност