Р Е Ш Е Н И Е №202
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№202

от 20 декември 2018 година, взето с Протокол №13

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот XII-370, кв. 35 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик

          Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността  и  ще постъпят средства в общинския бюджет.
    Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:


1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Атанас Атанасов, ЕГН ….., с адрес: с. Мокрище, общ. Пазарджик, върху урегулиран поземлен имот XII-370 (дванадесети тире триста и седемдесет), кв. 35 (тридесет и пет) по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, състоящ се целият от 718 кв.м., при съседи на имота: североизток – улица с о.т.о.т. 99-46,  югоизток – улица с о.т.о.т. 99-100, югозапад – УПИ XIII – 370 и северозапад – УПИ XIV-общ.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
Квотите са както следва: 582/718 идеални части от урегулиран поземлен имот XII-370, кв. 35 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5189/10.10.2018 г., вписан в дв. вх. рег. под № 8632/15.10.2018 г., том 29, акт № 79 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Атанас Атанасов, съгласно нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в дв.вх. под № 7907/21.09.2018 г. Акт № 159, том 26, нот. дело № 4607/2018 год. в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот XII-370, кв. 35 по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 718 кв.м., се получава от Атанас Атанасов, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 4 074,00 лева (четири хиляди и седемдесет и четири лева).    
    2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.


 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 35 0 4
        ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


четвъртък 27 декември 2018 - 16:09:54

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност