П Р О Т О К О Л №13 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 20 декември 2018 г.


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №13

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 20 декември 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.

    Отсъстваха общинските съветници: Александър Кирилов Шопов и Илия Ангелов Джамбазов.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет. Предложения по дневния ред нямаше.
С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Изменение на договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Освобождаване от такса битови отпадъци за календарната 2019 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2019 г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД, гр. Пазарджик в ликвидация.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Обезпечение на авансово плащане за 2019 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Приемане на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2019-2024 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107 кв. м., находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.506.1077.2 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” №6, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-371, кв. 35 по плана на с. Мокрище.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Питания.


По първа точка: Изменение на договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Евтим Янев. Предложение направи г-н Найден Шопов. Г-н Попов го прие.
Решението по първа точка се прие с 33 гласа – за, против – 5, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Освобождаване от такса битови отпадъци за календарната 2019 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Попов направи пояснение по предложението.
Решението по втора точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По трета точка: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2019 г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД, гр. Пазарджик, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. В проекта на решение беше поправена фактическа грешка – вместо „ВиК в ликвидация” ЕООД, се записа: „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Обезпечение на авансово плащане за 2019 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По пета точка: Приемане на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2019-2024 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Попов направи изкаване.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение за включване на имот в с. Сарая в годишната програма направи Постоянна комисия „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”.  Прие се от вносителя. Въпроси и други предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 30 гласа – за, против – 2, въздържали се – 6.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107 кв. м., находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.506.1077.2 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” №6, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осма точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Ивайло, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По девета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 31 гласа – за, против – 8, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-371, кв. 35 по плана на с. Мокрище, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По дванадесета точка питания към Кмета на Общината нямаше.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска   
четвъртък 27 декември 2018 - 16:17:25

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност