Р Е Ш Е Н И Е №201
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№201

от 20 декември 2018 година, взето с Протокол №13

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. С предлаганите продажби се решават трайно жилищните проблеми на гражданите.                                        
    Общинският съвет – Пазарджик след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 37, чл. 39, т. 1, т. 2 и т. 4 и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на  Община Пазарджик

Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1297.1.9 (пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно две девет седем точка едно точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Спартак”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1297, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 77,00 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра), ведно с мазе № 30 с площ от 2,56 кв.м. (два квадратни метра и петдесет и шест квадратни сантиметра) и прилежащите 4,074% (8,57 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 2840/06.06.2012 г., вписан във дв. вх. рег. под № 4842 на 11.06.2012 г., том XX, № 20 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 13 349,00 лева (тринадесет хиляди триста и четиридесет лева) на наемателя Виолета Илиева по повод заявление вх. № 44-В-562/08.11.2018 г.

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.410.1.5 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка четири едно нула точка едно точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Хан Крум”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.410, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 65,00 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра), ведно с мазе № 25 с площ от 4,50 кв.м. (четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) и прилежащите 2,08% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5200/06.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9790 на 20.11.2018 г., том 33, Акт № 92 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 29 596,80 лева (двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки) на наемателя Иванка Павлова по повод заявление вх. № 44-И-472/21.09.2018 г.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.85.16.11 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка осем пет точка едно шест точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Болнична”, който се намира в сграда № 16, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.85, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 68,93 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра и деветдесет и три квадратни сантиметра), ведно с мазе № 11 с площ от 7,58 кв.м. (седем квадратни метра и петдесет и осем квадратни сантиметра) и прилежащите 6,2151% (7,34 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5046/07.03.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 1669 на 12.03.2018 г., том 6, Акт № 12 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 12 948,40 лева (дванадесет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки) на наемателя Недка Узунова по повод заявление вх. № 44-Н-449/14.11.2018 г.

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.767.1.4 (пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка седем шест седем точка едно точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Тинтява”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.767, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 36,21 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра), ведно с мазе № 32 с площ от 7,00 кв.м. (седем квадратни метра) и прилежащите 2,1648% (6,69 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5203/12.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 9792 на 20.11.2018 г., том 33, Акт № 94 в Агенция по вписванията - Служба по вписванията – гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 6 070,90 лева (шест хиляди и седемдесет лева и деветдесет стотинки) на наемателя Запринка Русева по повод заявление вх. № 44-З-98/23.10.2018 г.

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.507.64.4.11 (пет пет едно пет пет точка пет нула седем точка шест четири точка четири точка едно едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Димчо Дебелянов”, който се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.507.64, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 43,16 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни сантиметра), ведно с мазе № 11 с площ от 3,53 кв.м. (три квадратни метра и петдесет и три квадратни сантиметра) и прилежащите 3,9694% (3,51 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5086/09.05.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3725 на 18.05.2018 г., том 12, Акт № 132 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 9 278,90 лева (девет хиляди двеста седемдесет и осем лева и дев етдесет стотинки) на наемателя Гюргенка Проданова по повод заявление вх. № 44-Г-602/23.11.2018 г.

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.766.1.32 (пет пет едно пет пет точка пет нула пет точка седем шест шест точка едно точка три две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Тинтява”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.766, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 43,73 кв.м. (четиридесет и три квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра), ведно с мазе № 29 с площ от 2,60 кв.м. (два квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра) и прилежащите 2,3325% (7,26 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5252/29.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10275 на 03.12.2018 г., том 35, Акт № 66 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 6 912,30 лева (шест хиляди деветстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки) на наемателя Величко Русинов по повод заявление вх. № 44-В-583/20.11.2018 г.

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.348.2.21 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка три четири осем точка две точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400,  ул. “Петър Бонев”, който се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.348, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 65,53 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра и петдесет и три квадратни сантиметра), ведно с мазе № 31 с площ от 3,45 кв.м. (три квадратни метра и четиридесет и пет квадратни сантиметра) и прилежащите 2,052% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 5248/29.11.2018 г., вписан във дв. вх. рег. под № 10273 на 03.12.2018 г., том 35, Акт № 64 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 11 158,50 лева (единадесет хиляди сто петдесет и осем лева и петдесет стотинки) на наемателя Мария Зангерова по повод заявление вх. № 44-М-547/31.10.2018 г.

8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1373.1.13 (пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно три седем три точка едно точка едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. “Спартак”, който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1373, с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ 61,85 кв.м. (шестдесет и един квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра), ведно с мазе № 13 с площ от 3,93 кв.м. (три квадратни метра и деветдесет и три квадратни сантиметра) и прилежащите 3,239% (9,98 кв.м.) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, актуван с акт за частна общинска собственост № 1429/24.06.2009 г., вписан във дв. вх. рег. под № 3295 на 29.06.2009 г., том XII, № 26 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията - гр. Пазарджик, на стойност по данъчна оценка 13 820,30 лева (тринадесет хиляди осемстотин и двадесет лева и тридесет стотинки) на наемателя Величко Солаков по повод заявление вх. № 44-В-585/21.11.2018 г.

ІІ. Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС при продажба на сгради, които не са нови (каквито са общинските апартаменти) не се начислява ДДС.

      ІІІ. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата. 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 39 31 8 0
       ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


четвъртък 27 декември 2018 - 16:06:52

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност