П Р О Т О К О Л №12 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 29 ноември 2018 г.



   


        
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №12

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 29 ноември 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.
    Отсъстваше общинският съветник Лазар Огнянов Попов.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет. Предложения по дневния ред нямаше.
С 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Създаване на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приемане на Вътрешни правила за работата й.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на  част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.410.1.44, разположена в поземлен имат с идентификатор 55155.501.410, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 15  ет.11.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение в сграда с идентификатор 55155.503.423.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5.   
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тонка, Яна и Лазаринка Стоилови.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

5. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тодор Шуманов.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

6. Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Пазарджик.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

7. Прекратяване на договор за сътрудничество №441/31.03.2017 г. между Община Пазарджик и „Екобулпак” АД.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

8. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021” по ОП „Добро управление”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”

9. ПУП-ПРЗ относно кръстовището на улиците „Ал. Стамболийски” и „Петър Бонев” по КККР на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за североизточната част на кв. 132 по плана на град Пазарджик, засягащо УПИ І-За ТП и УПИ ІV-За озеленяване.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.506.9508 в кв. 138 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от УПИ І-за жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателие в кв. 2 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


13. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за подземен електропровод, захранващи ПИ 55155.8.222 в местността „Зайкови мандри” по КККР на землище Пазарджик, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.14.17  в местност „Чарковете“ в землището на с. Паталеница, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница и изразяване на предварително съгласие.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Отмяна на Решение №154/26.10.2018 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №11.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 15271.118.16  и поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 по КККР на с. Говедаре, и обявяване на проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.308 по КККР на с. Говедаре и проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 по КККР на с. Говедаре, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Огняново, Величково и Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за кафене.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Питания.

По първа точка: Създаване на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приемане на Вътрешни правила за работата й, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Тодоров предложи за председател на комисията Александър Шопов, а за членове – Таня Димитрова, Иван Димитров и Георги Гатев. Г-жа Радка Кежева предложи за зам.-председател Найден Шопов. Г-н Благо Петров предложи за член на комисията Чавдар Чавдаров. Съставът на комисията и цялото предложение по точка 1 бяха гласувани анблок.
Решението по първа точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По втора точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на  част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.410.1.44, разположена в поземлен имат с идентификатор 55155.501.410, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 15  ет.11, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение в сграда с идентификатор 55155.503.423.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тонка, Яна и Лазаринка Стоилови, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тодор Шуманов, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Пазарджик, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов направи пояснение по предложението. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Прекратяване на договор за сътрудничество №441/31.03.2017 г. между Община Пазарджик и „Екобулпак” АД, докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021” по ОП „Добро управление”, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Пояснение направи г-н Тодор Попов. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: ПУП-ПРЗ относно кръстовището на улиците „Ал. Стамболийски” и „Петър Бонев” по КККР на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за североизточната част на кв. 132 по плана на град Пазарджик, засягащо УПИ І-За ТП и УПИ ІV-За озеленяване, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-н Евтим Янев.
Решението по десета точка се прие с 29 гласа – за, против – 9, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.506.9508 в кв. 138 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По дванадесета точка: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от УПИ І-за жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателие в кв. 2 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

По тринадесета точка: Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.

По четиринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за подземен електропровод, захранващи ПИ 55155.8.222 в местността „Зайкови мандри” по КККР на землище Пазарджик, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По петнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.14.17  в местност „Чарковете“ в землището на с. Паталеница, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По шестнадесета точка: Разрешаване изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница и изразяване на предварително съгласие, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Отмяна на Решение №154/26.10.2018 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №11, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Тодор Попов направи пояснение. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 15271.118.16  и поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 по КККР на с. Говедаре, и обявяване на проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.308 по КККР на с. Говедаре и проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 по КККР на с. Говедаре, за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.
Предложението по деветнадесета точка не се прие – гласували за – 22, против – 8, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Огняново, Величково и Гелеменово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и първа точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 31 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и втора точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за кафене, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и трета питане въпроси към кмета на общината отправи г-н Чавдар Чавдаров.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.




ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
Пазарджик

Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   

петък 07 декември 2018 - 07:37:48

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност