П Р О Т О К О Л №11 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 26 октомври 2018 г.


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №11


от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 26 октомври 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.
    Отсъстваше общинският съветник Нишан Артин Бъздигян.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет и съобщи за постъпила една извънредна точка: Приемане на програма за енергийна ефективност на Община Пазарджик 2018-2028 година, като предложи да бъде включена в дневния ред. Г-н Попов поясни защо това е наложително.
С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, съветниците приеха предложението.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

2. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Братаница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

3. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І – производство и услуги, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда, находящ се в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
4. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

5. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на бензиностанция по одобрен идеен проект в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1513, съставляващ УПИ ІІІ – бензиностанция, кв. 156б по плана на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

6. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ проектен имот с идентификатор 55155.502.2052 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2019 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Отпускане на персонална стипендия на Мария Папазова – студентка  І-ви курс в Медицински уневериситет – гр. Пловдив.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

10. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

11. Опрощаване на задължение към държавата.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

12. ПУП-ПРЗ за квартали  301а, 302 и 302а по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.6,  в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №53335.800.51,  в местност „Каратопрак“ в землището на с. Огняново, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/ в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Приемане на програма за енергийна ефективност на Община Пазарджик 2018-2028 година.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”

18. Питания.По първа точка: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Пояснение направи г-н Попов. Въпрос зададе г-н Илия Джамбазов. Изказване направи г-н Атанас Шопов. Предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Братаница, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І – производство и услуги, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда, находящ се в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 29 гласа – за, против – 3, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на бензиностанция по одобрен идеен проект в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1513, съставляващ УПИ ІІІ – бензиностанция, кв. 156б по плана на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 28 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ проектен имот с идентификатор 55155.502.2052 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2019 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осма точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по осма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По девета точка: Отпускане на персонална стипендия на Мария Папазова – студентка  І-ви курс в Медицински уневериситет – гр. Пловдив, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение имаше от Постоянна комисия „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове” – за размер на стипендията на 500 лв. Г-н Румен Димитров обоснова предложението. Г-н Попов го прие.
Решението по девета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Опрощаване на задължение към държавата, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: ПУП-ПРЗ за квартали  301а, 302 и 302а по плана на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по дванадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.6,  в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по тринадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №53335.800.51,  в местност „Каратопрак“ в землището на с. Огняново, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/ в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Приемане на програма за енергийна ефективност на Община Пазарджик 2018-2028 година, докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка питания към г-н Тодор Попов отправиха г-н Цанко Бангьозов, г-н Красимир Първанов, г-н Иван Димитров, г-н Благо Солов, г-жа Малина Златева, г-н Чавдар Чавдаров, г-н Руди Синапов, г-жа Лидия Панайотова.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик

Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска
понеделник 05 ноември 2018 - 18:54:34

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност