П Р О Т О К О Л №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 27 септември 2018 г.


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №9

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 27 септември 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.
   
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет и съобщи за постъпила една извънредна точка: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“ – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, като предложи да бъде включена в дневния ред.
С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4, съветниците приеха предложението.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2017 г.
 Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
2. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битовите отпадъци през 2019 г. в Община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
3. Вземане на решение да се приеме изготвен  проект на план за действие за общинските концесии.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
4. Прекратяване на договор №1130/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 53285.111.90, в землището на с. Овчеполци.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
5. Прекратяване на договор №1129/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 65468.115.15 в м. „Сакарджа”, с. Сбор.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
6. Прекратяване на договор №1071 от 29.07.2015 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Росен.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
7. Вземане на решение за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
8. Утвърждаване на нови цени на билети и карти за тролейбусния транспорт на гр. Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
9. Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
     10. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2018/2019 г.
    Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.27.9, местност „Маховица” в землището на с. Паталеница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
12. Одобряване на ПУП-План схема  за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
13. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище с. Мирянци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
14. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
15. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Ал. Стамболийски”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Дебръщица, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
17. Отмяна на Решение №68/31.03.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик и даване съгласие за предоставяне безвъзмездно право на управление на Община Пазарджик върху част от имот, публична държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №41.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
18. Промяна на Решение №49/23.02.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
19. Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна на границите на общински поземлени имоти с идентификатори 15028.136.236 и 15028.136.515 по КККР на с. Главиница.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
20. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
21. Определяне на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, ведно с прилежащите му части, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. 1, за отдаване под наем с предназначение – за обществено хранене.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
22. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот от ОПФ по КККР на с. Величково – публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
23. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братаница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
24. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – за търговска дейност.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
25. Анализ на постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 май 2018 г. до 31 август 2018 г.
26. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“ – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
27. Питания.

По първа точка: Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2017 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битовите отпадъци през 2019 г. в Община Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Солов, г-н Евтим Янев, г-н Благо Петров, г-н Атанас Шопов, г-н Чавдар Чавдаров и г-н Борис Димитров. Пояснения даде г-н Стоимен Спасов – управител на БП СУОПКД. Изказване направи г-н Илия Джамбазов. Предложения по точката нямаше.
Решението по втора точка се прие с 22 гласа – за, против – 15, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Вземане на решение да се приеме изготвен  проект на план за действие за общинските концесии, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Гайдаров направи допълнение към проекта. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Прекратяване на договор №1130/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 53285.111.90, в землището на с. Овчеполци, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Прекратяване на договор №1129/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 65468.115.15 в м. „Сакарджа”, с. Сбор, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Румен Димитров. Предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Прекратяване на договор №1071 от 29.07.2015 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Росен, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Вземане на решение за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Тодор Тодоров. Предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Утвърждаване на нови цени на билети и карти за тролейбусния транспорт на гр. Пазарджик, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Красимир Първанов декларира конфликт на интереси. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Атанас Шопов.
Решението по осма точка се прие с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Г-н Благо Солов обясни отрицателен вот.

По девета точка: Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества, докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2018/2019 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.27.9, местност „Маховица” в землището на с. Паталеница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Одобряване на ПУП-План схема  за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по тринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Ал. Стамболийски”, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Дебръщица, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Отмяна на Решение №68/31.03.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик и даване съгласие за предоставяне безвъзмездно право на управление на Община Пазарджик върху част от имот, публична държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №41, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Промяна на Решение №49/23.02.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна на границите на общински поземлени имоти с идентификатори 15028.136.236 и 15028.136.515 по КККР на с. Главиница, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 4, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.


По двадесет и първа точка: Определяне на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, ведно с прилежащите му части, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. 1, за отдаване под наем с предназначение – за обществено хранене, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и втора точка: Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот от ОПФ по КККР на с. Величково – публична общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и трета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братаница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По двадесет и четвърта точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – за търговска дейност, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Двадесет и пета точка: Анализ на постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 май 2018 г. до 31 август 2018 г., беше за сведение.

По двадесет и шеста точка: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“ – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.

По двадесет и седма точка питания към г-н Тодор Попов отправиха г-н Тодор Тодоров, г-н Цанко Бангьозов, г-н Благо Петров, г-н Красимир Първанов, г-н Райко Живков.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                           четвъртък 04 октомври 2018 - 17:25:52

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност