П Р О Т О К О Л №8 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 31 юли 2018 г.


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №8

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 31 юли 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.
    Отсъстваше общинският съветник Нишан Артин Бъздигян.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет и съобщи за постъпила една извънредна точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2018 г., като предложи тя да се гледа като първа точка.
С 31 гласа – за, против – 6, въздържали се – 3, съветниците приеха предложението.
Г-н Чавдар Чавдаров предложи от дневния ред да бъде оттеглена точка 13 – Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти – поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6, тъй като има прокурорски протест срещу решение №107/28.06.2018 г. Г-н Тодор Попов съобщи, че ще оттегли точката.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2018 г.
 Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
2. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху поземлен имот с идентификатор 53285.10.7, находящ се в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Водоем”, с площ 3364 кв.м.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
3. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуга върху поземлен имот с идентификатор 53285.63.40, находящ се в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Водоем”, с площ 17436 кв.м.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 4. Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2018/2019 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на „Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България” – гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1136.1.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална съюзна организация – Пазарджик, част от структурата на Районна организация – Пловдив, към „Съюз на слепите в България”, върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща 1 брой помещение от сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” №10.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, и изразяване на предварително съгласие.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
8. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин” гр. Пазарджик, до ПИ 32010.32.127 и ПИ 32010.32.127 местност „Орта мера”, землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
     9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.1, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
    11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.20.17 и УПИ І-16, За търговия и услуги, в местност „Коритски път”, землището на с. Црънча.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 55155.8.215 в местността „Зайкови мандри”, землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
13. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти – поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Юнаците и Пищигово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
16.  Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІІ-1111, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 17. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Звъничево, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
18. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.1167 по КККР на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.140.1.1, за построяване на тераса.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
19. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2018 г.
20. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2018 г.
21. Питания.


По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2018 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Атанас Шопов. Предложение направи г-жа Радка Кежева, прие се от вносителя. Две предложения направи г-н Атанас Шопов:
1. За отпускане на еднократна помощ за пазарджишка спортистка – не се прие – гласували за – 7, против – 7, въздържали се – 23;
2. За увеличаване с 20 000 лева на фонд „Ин витро” – не се прие – гласували за – 16, против – 0, въздържали се – 22.
Други предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 29 гласа – за, против – 9, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.
Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

По втора точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху поземлен имот с идентификатор 53285.10.7, находящ се в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Водоем”, с площ 3364 кв.м, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуга върху поземлен имот с идентификатор 53285.63.40, находящ се в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Водоем”, с площ 17436 кв.м, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2018/2019 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на „Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България” – гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1136.1., докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Райко Живков.
Решението по пета точка се прие с 33 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шеста точка: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална съюзна организация – Пазарджик, част от структурата на Районна организация – Пловдив, към „Съюз на слепите в България”, върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща 1 брой помещение от сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” №10, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, и изразяване на предварително съгласие, докладва  арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин” гр. Пазарджик, до ПИ 32010.32.127 и ПИ 32010.32.127 местност „Орта мера”, землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по осма точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.1, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.20.17 и УПИ І-16, За търговия и услуги, в местност „Коритски път”, землището на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 55155.8.215 в местността „Зайкови мандри”, землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по дванадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Тринадесета точка беше оттеглена от вносителя.

По четиринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Юнаците и Пищигово, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По петнадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІІ-1111, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Звъничево, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.1167 по КККР на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.140.1.1, за построяване на тераса, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Деветнадесета и двадесета точки бяха за сведение.

По двадесет и първа точка питания към г-н Тодор Попов отправиха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Борис Димитров и г-н Цанко Бангьозов.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик
Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   
вторник 07 август 2018 - 16:57:59

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност