П Р О Т О К О Л №7 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 28 юни 2018 г.


    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №7


от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 28 юни 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.
    Отсъстваха общинските съветници: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Руди Садков Синапов.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет и съобщи за постъпили три извънредни точки: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.67.87 по КККР на с. Сарая, местност „През Ирима”, на Сдружение с общественополезна дейност „ФК САРАЯ” с. Сарая; Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ-524, 527, 528, 529, 526, 530, 531, 532, 857, 858, За ЖС, магазини, ресторант и трафопост в кв. 389 по плана на гр. Пазарджик; Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали в м. „Шеолу”, в землището на с. Главиница.
С 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, съветниците приеха точките да бъдат включени в дневния ред.
С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
 Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

3. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
 Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
 
4.  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга”, землище на с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти. 
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
 
7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12, местност „Мараша” по КККР на с. Црънча.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 65437.20.2 в местността „Гъстака” по КККР на с. Сарая.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака”, землище с. Сарая.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №206/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик за ПУП-ПРЗ за ПИ 23457.2.31 в местност „Азмака”, землище на с. Драгор.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11.  Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Говедаре, Огняново, Сбор и Дебръщица, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.  Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Държавно предприятие „Българско-германски център за професионално обучение” на поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1028.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
15.  Анализ за постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на Община Пазарджик за периода от 1 януари 2018 г. до 30 април 2018 г.

16. Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.67.87 по КККР на с. Сарая, местност „През Ирима”, на Сдружение с общественополезна дейност „ФК САРАЯ” с. Сарая.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ-524, 527, 528, 529, 526, 530, 531, 532, 857, 858, За ЖС, магазини, ресторант и трафопост в кв. 389 по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали в м. „Шеолу”, в землището на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

19. Питания.

По първа точка: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик, докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Евтим Янев, г-н Димитър Петков, г-н Благо Солов.
Г-н Благо Солов предложи:
1. Да бъде върнато предложението и да се определи срок за изготвяне на нова наредба – не се прие – гласували за – 12, против – 5, въздържали се – 19;
2. Да не се намаляват критериите за издаване на пропуски за хора с увреждания – не се прие – гласували за – 13, против – 6, въздържали се – 17;
3. Да се създаде нов чл. 9а, т. 18, касаещ паркирането на хора с увреждания при недостиг на паркоместа – не се прие – гласували за – 18, против – 0, въздържали се – 19.
Г-н Евтим Янев предложи:
1. Да се добави заплащане от половин и от един час – не се прие – гласували за – 16, против – 0, въздържали се – 18;
2. Към списъка за платено почасово паркиране да се добави и паркинга пред EVN – прие се с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Г-н Димитър Петков предложи Общинският съвет да задължи Общинска администрация да изготви изцяло нова наредба за безопасност на движението. След оспорено от г-н Райко Живков гласуване, предложението се прие с 32 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.
Решението по първа точка се прие с 24 гласа - за, против – 12, въздържали се – 2.
Отрицателен вот обясни г-н Благо Солов.

По втора точка: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Благо Петров. Предложение направи г-н Атанас Шопов. Поради дублирането му с неприето предложение по точка първа, то не беше гласувано.
Решението по втора точка се прие с 24 гласа – за, против – 10, въздържали се – 0.

По трета точка: Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

    Преди докладването на четвърта точка г-н Красимир Първанов направи процедурно предложение точки 17 и 18 да бъдат докладвани и гласувани след десета точка. Прие се с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга”, землище на с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12, местност „Мараша” по КККР на с. Црънча, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 65437.20.2 в местността „Гъстака” по КККР на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по осма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака”, землище с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №206/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик за ПУП-ПРЗ за ПИ 23457.2.31 в местност „Азмака”, землище на с. Драгор, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Даване съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ-524, 527, 528, 529, 526, 530, 531, 532, 857, 858, За ЖС, магазини, ресторант и трафопост в кв. 389 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.
Решението по седемнадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По осемнадесета точка: Даване съгласие за изработване на ПУП-ПР за изменение на регулацията на УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали в м. „Шеолу”, в землището на с. Главиница, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.


По единадесета точка: Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Чавдар Чавдаров и г-н Благо Солов. Изказване направи г-н Благо Солов.
Решението по единадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Говедаре, Огняново, Сбор и Дебръщица, община Пазарджик,  докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по дванадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 4, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четиринадесета точка: Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Държавно предприятие „Българско-германски център за професионално обучение” на поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1028, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Петнадесета точка: Анализ за постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на Община Пазарджик за периода от 1 януари 2018 г. до 30 април 2018 г. беше за сведение.

По шестнадесета точка: Отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65437.67.87 по КККР на с. Сарая, местност „През Ирима”, на Сдружение с общественополезна дейност „ФК САРАЯ” с. Сарая, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Г-н Румен Димитров декларира конфликт на интереси.
Решението по шестнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка питания нямаше.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска

четвъртък 05 юли 2018 - 14:54:01

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност