П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 23 май 2018 г.О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №6

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 23 май 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.

Председателят откри редовното заседание на общинския съвет и съобщи за постъпила извънредна точка – упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на „Овергаз Мрежи” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото заседание, насрочено за22.06.2018 г. С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, съветниците приеха точката да бъде включена в дневния ред.
С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Промяна в общата численост на персонала на БМ „Паркинги и охрана” и БМ СУОПКД към Община Пазарджик.
 Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината; съдокладчици: г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана” и г-н Георги Спасов – управител на БМ СУОПКД

2. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3 и част от имот, публична общинска собственост, представляваща трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк-остров „Свобода”.
 Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
 
3.  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа, с идентификатор 55155.502.1132.8, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Упълномощаване представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 14.06.2018 г. и резервна дата на 29.06.2018 г.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор №46749.138.14 и УПИ І-15, За производствена дейност, в местност „Капаница”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 20362.150.2 в местност „Ливадите”, землище на с. Дебръщица, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор №21556.94.32, местност „Азмъка”, землище на с. Добровница, община Пазарджик. 
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
 
9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от  поземлен имот № 32010.26.11, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    10. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 14619.400.1 в местността „Попински път” по КККР на землище Гелеменово, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.  Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
15.  Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци, Братаница, Мирянци, Юнаците и Дебръщица, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи, лекарски кабинет и стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Добиване и продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване в отдел 419, подотдел «В», находящ се в поземлен имот № 14616.5.31, местност „Абдуларска река” по КККР на с. Гелеменово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД, за гласуване по дневния ред на предстоящото заседание, което ще се проведе на 22.06.2018 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

18. Питания.

По първа точка: Промяна в общата численост на персонала на БМ „Паркинги и охрана” и БМ СУОПКД към Община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 37 гласа - за, против – 0, въздържали се – 2.

По втора точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3 и част от имот, публична общинска собственост, представляваща трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк-остров „Свобода”, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа, с идентификатор 55155.502.1132.8, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20, докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Упълномощаване представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 14.06.2018 г. и резервна дата на 29.06.2018 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По пета точка: Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД, докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.

По шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор №46749.138.14 и УПИ І-15, За производствена дейност, в местност „Капаница”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 20362.150.2 в местност „Ливадите”, землище на с. Дебръщица, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор №21556.94.32, местност „Азмъка”, землище на с. Добровница, община Пазарджик, дДокладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по осма точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от  поземлен имот № 32010.26.11, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 14619.400.1 в местността „Попински път” по КККР на землище Гелеменово, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Предложение за включване на имот в годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, имаше от ПК „Устройство на територията, общинска собственост, транспорт и комуникации”.
Решението по единадесета точка, ведно с предложението на ПК УТОСТК, се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По дванадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик,  докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни.
Решението по дванадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тринадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 5, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четиринадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По петнадесета точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци, Братаница, Мирянци, Юнаците и Дебръщица, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи, лекарски кабинет и стоматологичен кабинет, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Добиване и продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване в отдел 419, подотдел «В», находящ се в поземлен имот № 14616.5.31, местност „Абдуларска река” по КККР на с. Гелеменово, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седемнадесета точка: Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД, за гласуване по дневния ред на предстоящото заседание, което ще се проведе на 22.06.2018 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС.  Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Евтим Янев.
Решението по седемнадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По осемнадесета точка: питания към г-н Тодор Попов отправиха г-н Чавдар Чавдаров, г-жа Малина Консулова-Златева, г-н Евтим Янев, г-н Цанко Бангьозов, г-н Илия Джамбазов, г-жа Радка Кежева.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска

сряда 30 май 2018 - 13:34:31

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност