П Р О Т О К О Л №4 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 26 април 2018 г.


 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №4

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 26 април 2018 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ: Илия Ангелов Джамбазов.

    Отсъстваше общинският съветник Нишан Артин Бъздигян.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет. Бяха постъпили две извънредни точки – за обявяване на 21 май 2018 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Пазарджик и втората – за утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Прие се точките да бъдат включени в дневния ред – гласували за – 33, против и въздържали се нямаше.
С 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Упълномощаване на кмета на Общината като представител на община Пазарджик в Общото събрание на  акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на  06.06.2018 г.
 Докладва г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик

2. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
 Докладва г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик и съдокладчик – г-н Георги Гайдаров - директор на дирекция БОС
 
3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране и консултиране – Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

4. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор № 21556.112.30 в местност „Айдарица”, землище на с. Добровница, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

5.  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор № 46749.136.63 в местност „Бунар Алчак”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6.  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за част от поземлен имот с идентификатор № 55155.9.260, местност „Бахче пара” в землище на гр. Пазарджик. 
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги.
Докладва г-жа Джинка Анова – зам.-директор на БМ ОСДУ

 9.  Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за изпълнение на съдебно Решение от 31.01.1998 г. на Районен съд , гр. Пазарджик, постановено по гражданско дело 2758/1997 г. по описа на съда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот І-402, кв. 53 по плана на с. Огняново, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11.  Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Промяна на граници на общински поземлени имоти, находящи се в кв. 37 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 14.  Доклад по Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. в община Пазарджик.

15. Изпълнени мерки, заложени в оперативния план за действие на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”  и „Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г.,  за 2017 г.

16.  Обявяване на 21 май 2018 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на община Пазарджик

17. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

По първа точка: Упълномощаване на кмета на Общината като представител на община Пазарджик в Общото събрание на  акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на  06.06.2018 г., докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Атанас Шопов и г-н Стоян Парпулов. Г-н Красимир Първанов декларира конфликт на интереси. Изказване направи г-н Атанас Шопов.
Решението по първа точка се прие с 25 гласа - за, против – 2, въздържали се – 8.

По втора точка: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет, докладва  г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказвания направиха г-н Евтим Янев и г-н Атанас Шопов.
Първоначалното гласуване беше оспорено от г-н Румен Димитров.
Решението по втора точка се прие с 30 гласа – за, против – 8, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране и консултиране – Пазарджик, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор № 21556.112.30 в местност „Айдарица”, землище на с. Добровница, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор № 46749.136.63 в местност „Бунар Алчак”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за част от поземлен имот с идентификатор № 55155.9.260, местност „Бахче пара” в землище на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги, докладва г-жа Джинка Анова – зам.-директор на БМ ОСДУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.
Решението по осма точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По девета точка: Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за изпълнение на съдебно Решение от 31.01.1998 г. на Районен съд , гр. Пазарджик, постановено по гражданско дело 2758/1997 г. по описа на съда, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот І-402, кв. 53 по плана на с. Огняново, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По единадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Атанас Шопов.
Решението по единадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 7, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По дванадесета точка: Промяна на граници на общински поземлени имоти, находящи се в кв. 37 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Чавдар Чавдаров.
Първоначалното гласуване беше оспорено от г-жа Лидия Панайотова.
Решението по дванадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 2, въздържали се – 9.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, община Пазарджик, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Четиринадесета точка: Доклад по Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. в община Пазарджик, беше за сведение.

Петнадесета точка: Изпълнени мерки, заложени в оперативния план за действие на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”  и „Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г.”  за 2017 г., беше за сведение. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Отговори зам.-кметът на общината г-н Петър Петров.

По шестнадесета точка: Обявяване на 21 май 2018 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Пазарджик, докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на община Пазарджик
Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Евтим Янев. Предложение по проекта за решение направи г-жа Лидия Панайотова. Прие се – гласували за – 23, против – 3, въздържали се – 7.
Решението по шестнадесета точка се прие с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 1.

По седемнадесета точка: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                                   

Изтегли оригинала>>>

четвъртък 03 май 2018 - 17:56:06

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност