С Ъ О Б Щ Е Н И Е


    На основание чл. 48, ал. 3 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Комисията, назначена със Заповед № 2693/31.10.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик, за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, бул. “Христо Ботев” № 99, с обща площ: 78 771 кв. м., като концесионираната площ представлява 5 484 кв. м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и четири кв. м.), трайно предназначение на територията:


урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 54, парцел І, съседи на поземления имот: 55155.506.394, 55155.506.395, 55155.506.396, 55155.506.807, 55155.506.398, 55155.506.343., обявява, че:
    На 19.01.2018 г. (петък) от 14:00 часа в зала “Архитектурен съвет”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открито заседание за отваряне на пликовете с надписи “Предложение” и “Обвързващо предложение” от офертата на допуснатия в процедурата за предоставяне на концесия участник.
    Допълнителна информация може да се получи в стая 406, ет. 4 в сградата на Община Пазарджик или на телефони: 034/402-262 и 034/402-266.


понеделник 15 януари 2018 - 11:47:00

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност