С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 155/26.10.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, изменено с Решение № 176/30.11.2017 г. се обявява, че:
    1. На 11.01.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор


55155.506.397, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, бул. “Христо Ботев” № 99, с обща площ: 78 771 кв.м., като концесионираната площ представлява 5 484 кв. м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и четири кв. м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, актуван с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г.
    2. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на “Държавен вестник” под № 1 от 06.12.2017 г.
    3. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пазарджик на цена 100 лева с включен ДДС, платими в брой на гише “ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Община Пазарджик, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., в срок от 06.12.2017 г. до 08.01.2018 г. (включително).
4. Депозитът за участие в процедурата е в размер 1 700 лв. /хиляда и седемстотин лева/ с ДДС и се внася до 16:30 ч. на 10.01.2018 г. (включително), по IBAN сметка: BG46 SOMB 9130 33 14474300, BIG код на “Общинска Банка” АД – финансов център Пазарджик: SOMBBGSF. 
    5. Оферти за участие се подават до 17:30 ч. на 10.01.2018 г. на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.
    6. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение № 155/26.10.2017 г., изменено с Решение № 176/30.11.2017 г. на Общински съвет  - Пазарджик.
    7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406, ет. 4 в сградата на Община Пазарджик или на телефони 034/402-262 и 034/402-266.
 

четвъртък 07 декември 2017 - 16:06:54

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност