С Ъ О Б Щ Е Н И Е


О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   
    На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 59/27.04.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:
    1. На 06.06.2017 г. (вторник) от 10:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с номер 000499, в землището на с. Пищигово с ЕКАТТЕ 56561, общ. Пазарджик, площ на имота 13,621 дка, начин на трайно ползване: “Селскостопанско летище”, актуван  с Акт за публична общинска собственост № 106/16.04.2008 г.


    2. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пазарджик на цена 50 лева с включен ДДС, платими в брой на гише “ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж в сградата на Община Пазарджик, всеки работен ден до 17:00 ч. до 02.06.2017 г. (включително).
    3. Депозитът за участие в процедурата е в размер 1200 /хиляда и двеста/ лева с ДДС и се внася до 16:30 ч. на 05.06.2017 г. (включително), по IBAN сметка: BG45UBBS80023300225210, BIG код на “Обединена Българска Банка” АД: UBBSBGSF.
    4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение № 59/27.04.2017 г. на Общински съвет  - Пазарджик.
    5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на “Държавен вестник” под № 1 от 03.05.2017 г.
    6. Кандидатите представят офертите за участие до 17:30 ч. на 05.06.2017г. на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.
    7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406, ет. 4 в сградата на Община Пазарджик или на телефони 034/402-266 и 034/402-262.
вторник 09 май 2017 - 16:27:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност