СПРАВКА за направените и неприети предложения


След приключване на обществената консултация по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и преди приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, проведена на 12.01.2017 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик са постъпили следните предложения отразени в съставения протокол:


1. Направено предложение от Евтим Янев – общински съветник, за увеличаване на такса скоба.
    Обосновка за неприемането: Посочената такса не е предмет на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, която е издадена на основание чл. 9 от ЗМДТ. Такса скоба е регламентирана в Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, издадена на основание на Закона за движение по пътищата.

    2. Направени са предложения да не се увеличава такса за паркиране на лек автомобил на общински паркинг и на места за кратковременен престой “синя сона” от 1,20 лева на             1,50 лева.
    Обосновка за неприемането: Не се приема, тъй като предлаганото увеличение е съобразено от една страна с Инструкция за прилагане на методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и от друга с мотивите към проекта за изменение на настоящата наредба.

Изказванията по отношение на организацията на работа са неотносими към изменението на подзаконов нормативен акт, а именно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, тъй като организацията на работа е действие по приложение на наредбата, а не основание за нейното изменение.

сряда 18 януари 2017 - 14:45:29

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност