РЕШЕНИЕ №30
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 30
от 26 февруари 2009 година, взето с Протокол № 4

 
ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал. 1 от Закона за общинската собственост, и след станалите разисквания,


 
Р Е Ш И :


Не обявява за частна общинска собственост УПИ ІІ-157, 158, за КОО (комплексно обществено обслужване) и паркинг в кв. 2254, по ПРЗ на Район “ЦЕНТРАЛЕН”, заключен между улиците: ул. “Ген. Гурко, ул. “Хан Крум”, ул. ”Екзарх Йосиф”, ул. “К. Величков”, ул. ”Ал. Батемберг”, ул. “Виделина”, ул. ”Д. Петков”, ул. “Кн. Мария Луиза”, ул. “Болнична” и ул. “Пловдивска”, одобрен с решение № 237, взето с Протокол № 20/18.12.2008 г. на Общински съвет - Пазарджик, с площ 3 653 кв.м., ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – б. баня, актувани с актове за публична общинска собственост № 455/22.01.2001 год. и № 759/13.03.2003 год., вписани в Дв. Вх. Рег. съответно под №№ 3972/23.10.2001 год., акт № 100, том VІ и №1098/24.03.2003 год., акт № 148, том ІІ при Агенцията по вписванията – Съдия по вписванията при Районен съд - Пазарджик.

 
Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

19

6

6


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 март 2009 - 13:48:33

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност