РЕШЕНИЕ №29
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 29
от 26 февруари 2009 година, взето с Протокол № 4

 
ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл.21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6 ал.1 от Закона за общинската собственост, и след станалите разисквания,
Р Е Ш И :


Не обявява за частна общинска собственост УПИ VІ-атракционни дейности, търговия, услуги и спорт с площ 5 186 кв.м. и УПИ ІХ-атракционни дейности, търговия, услуги и спорт с площ 7 788 кв.м. в кв. 2”а” по плана на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № 369/08.12.2008 год. и № 13/16.01.2009 г. на кмета на община Пазарджик, ведно с построените в тях едноетажна масивна сграда с източно и западно крило, лятна дискотека и бар, пристройка към западното крило - пропуск, 2 бр. едноетажни масивни сгради - складови помещения, помпено помещение, басейн за възрастни, басейн за деца и масивна ограда, актувани с акт за публична общинска собственост № 644/10.06.2002 г.

 

Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

21

5

5
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 март 2009 - 13:45:01

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност