РЕШЕНИЕ №28
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 28
от 26 февруари 2009 година, взето с Протокол № 4

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Тодоров – председател на ПК “Финанси и бюджет”, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:


§1. В чл. 10, допълва текста на ал. 3 с изречението: “Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет.”
§2. В чл. 10 създава нови ал. 4 и ал. 5: “(4) (нова, решение №28/2009 г., Протокол №4) Председателят на общинския съвет има право на:
  1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване;
  2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
(5) (нова, решение №28/2009 г., Протокол №4) Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.”
§3. В чл. 22, ал. 1, т. 6, след думата “съветник” добавя запетая и израза: “който се признава за трудов стаж”. §4. В чл. 22, ал. 2 изразът “50% от средната брутна работна заплата” се заменя с израза “60% от средната брутна работна заплата”.

 

§5. Създава нов параграф 6 в глава 12 – “Преходни и заключителни разпоредби”, със следния текст: “§6. Този правилник е изменен и допълнен на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА, с Решение №28 от 26.02.2009 г., взето с Протокол №4. Изменението и допълнението влизат в сила от приемането им.”

 
Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

28

0

3
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 март 2009 - 10:55:23

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност