РЕШЕНИЕ №27
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
от 26 февруари 2009 година, взето с Протокол № 4

 
ОТНОСНО: Определяне на делегат на Общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

 
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Тодор Тодоров – общински съветник, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, и след станалите разисквания,

 

РЕШИ:


1. Определя за делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Тодор Димитров Попов – кмет на община Пазарджик, и Георги Димитров Йорданов – председател на Общински съвет – Пазарджик.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител на общинския съвет в заседание на Общото събрание на НСОРБ, той да бъде заместван от Тодор Милчев Тодоров.

 


Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

31

22

0

9


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 март 2009 - 10:50:49

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност