РЕШЕНИЕ №26
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3


ОТНОСНО: Одобряване структурата и числеността на Общинска администрация – Пазарджик.

 
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 и чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

 

РЕШИ:


І. Приема структурата на Общинска администрация. /По Приложение №1/.

1. Кмет на община Пазарджик 2. Заместник-кмет по икономическата политика и инфраструктурата2.1. Дирекция «Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността»

2.1.1. Отдел «Финансово-стопанска дейност»

2.1.1.1. Сектор «Бюджет» 2.1.1.2. Сектор «Счетоводство»2.1.2. Отдел «Управление на общинската собственост»

2.1.3. Отдел «Местни данъци и такси»

2.1.3.1. Сектор «Ревизии» 2.1.3.2. Сектор «Обслужване»
2.2 Дирекция «Териториално и селищно устройство»

2.2.1 Отдел «Териториална инфраструктура, строителство и инвеститорски контрол»

2.2.1.1Сектор «Строителство, ремонт и инвеститорски контрол»

2.2.1.2Сектор «Териториална инфраструктура, газификация и транспорт»

2.3 Дирекция «Архитектура»

2.3.1 Отдел «Урбанизация»

2.3.2 Отдел «Архитектура и инвестиционно проектиране»

2.3.3 Отдел «Строителен контрол и приемане на строителството»

2.3.4 Отдел «Кадастър, регулация и вертикално планиране»

2.3.4.1 Сектор «Кадастър и вертикално планиране»

2.3.4.2 Сектор «Географски информационни системи»

2.3.4.3 Сектор «Техническо обслужване на населението»

 

3. Заместник-кмет по хуманитарната политика

3.1 Дирекция «Образование и култура»

3.1.1 Сектор «Образование»

3.1.2 Сектор «Култура»

3.1.3 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

3.1.4 Областен съвет по наркотични вещества

3.2 Дирекция «Социални дейности»

3.2.1 Сектор «Социална политика»

3.2.2 Сектор «Работа с малцинствата и етническите групи»

4. Секретар на Общината

4.1 Дирекция «Административно правно и информационно обслужване»

4.1.1 Отдел «Правно-административно и информационно обслужване»

4.1.1.1 Сектор «Правно обслужване»

4.1.1.2 Сектор «Информационно обслужване»

4.1.1.3 Сектор «Законност, управление при кризи и човешки ресурси»

4.1.2 Звено «Обслужване на Обществения посредник»

4.1.3 Отдел «Обслужване на Общинския съвет»

4.2 Дирекция «Гражданска регистрация на населението»

4.2.1Сектор «Гражданска регистрация»

4.2.2 Сектор «ЕСГРАОН»

4.2.3 Сектор «Информационно обслужване»

4.3 Дирекция «Европейски фондове и програми»

4.3.1Отдел «Европейски фондове»

 

5. Отдел «Канцелария на кмета, протокол, връзки с обществеността и МС»

5.1 Сектор «Връзки с обществеността и протокол»

5.2 Сектор «Център за информация и обслужване на гражданите»

5.3 Сектор «Материално-техническо обслужване»

6. Звено «Вътрешен одит»

ІІ. Одобрява обща численост на Общинска администрация – 306 щатни бройки, в това число численост на кметствата – 87,5 щатни бройки.

 Общ брой на общинските съветници

Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

35

33

0

2
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 16:58:46

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност