РЕШЕНИЕ №25
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е

№ 25
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 132/31.07.2008 г., взето с Протокол № 14, на Общински съвет – Пазарджик, за поемане на общински дълг чрез емитиране на общински облигации за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност /изменено и допълнено с Решение № 232 от 12.18.2008 г., взето с Протокол № 20 на Общински съвет – Пазарджик/.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, и след станалите разисквания,

 
РЕШИ:


Изменя т. 2.6.1. на Решение № 132/31.07.2008 г., взето с Протокол № 14, на Общински съвет – Пазарджик, за поемане на общински дълг чрез емитиране на общински облигации за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност /изменено и допълнено с Решение № 232 от 12.18.2008 г., взето с Протокол № 20 на Общински съвет – Пазарджик/, както следва: 2.6.1. Максимален лихвен процент: 9% /девет процента/ годишно (фиксиран) за първите 3 /три/ години и “шестмесечния EURIBOR + 5 процентни пункта” (плаващ) за останалите 7 /седем/ години
.


Общ брой на общинските съветници
Присъствали
“За”
“Против”
“Въздържали се”
41
35
22
8
5
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 16:49:31

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност