РЕШЕНИЕ №24
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 24
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3


ОТНОСНО: Приемане бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик и числеността на персонала за 2009 година.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 2, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2 от ЗОБ, чл. 32 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и след станалите разисквания,

 

РЕШИ:


1. Приема бюджета на Община Пазарджик за 2009 година., съгласно Приложения №1, 2, и 3.
2. Утвърждава поименен списък за инвестиции през 2009 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни и извънбюджетни приходи и преходен остатък, съгласно Приложение №4.
3. Определя размера на общинския дълг за 2009 година, съгласно Приложение №5.
4. Утвърждава план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове на Общината за 2009 година, съгласно Приложения №6 и 7.
5. Определя числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно Приложение №8.
6. Определя лимит за посрещане на гости и представителни разходи и подаръци на кмета на общината в размер на 65 000 лв. /в т. ч. 40 000 лв. за общинска администрация и 25 000 лв. за общински съвет/.
7. Във връзка с чл. 25 от ЗОБ кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие и проект за актуализация към него.


 ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И ПАРАМЕТРИ
на бюджета на Община Пазарджик за 2009 годинаОбщ брой на общинските съветници

Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

36

24

7

5

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 16:32:57

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност