РЕШЕНИЕ №23
 
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 23
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3


 


ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Пазарджик.


 


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост /изм. ДВ бр. 56/16.06.2008 год./ и чл. 4 ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И: 

Общ брой на общинските съветници

Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

26

4

7 

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 16:00:34

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност