РЕШЕНИЕ №22
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 22
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3

 
ОТНОСНО: Приемане на отчета на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2008 г.

 
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 2 и чл. 42, от ЗОБ, чл. 9 от ЗОД, чл. 60 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и след станалите разисквания,

РЕШИ:


1. Приема отчета на бюджета на Община Пазарджик за 2008 г., съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4.

2. Приема отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2008 г., съгласно Приложение №5.

3. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 31.12.2008 г., съгласно Приложения №6 и 7.

Обяснителна записка

Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

37

23

9

5
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 13:43:53

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност