РЕШЕНИЕ №21
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 21
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3


 


ОТНОСНО: Попълване състава и определяне на председател и заместник-председател на Постоянна комисия «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси».


 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Георги Йорданов – председател на общинския съвет, на основание чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Освобождава от състава на ПК «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси» Живко Димитров Божилов.


 

2. Избира за член на ПК «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси» Петър Андреев Ангелов.

 
Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41363411

 


3. Избира Петър Андреев Ангелов за председател на ПК «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси»


 

Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41372584

 4. Избира Христо Георгиев Тодоров за заместник-председател на ПК «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси»


 

Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41362637

 

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 12:49:50

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност