РЕШЕНИЕ №20
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 20
от 13 февруари 2009 година, взето с Протокол № 3

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на г-н Тодор Тодоров – общински съветник, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,

РЕШИ:


 1. Допълва чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация със следния текст: 12. Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

2. Създава параграф 5 в глава 12-та “Преходни и заключителни разпоредби” със следния текст:

“Този правилник е изменен и допълнен на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, с Решение № 20/2009 г., взето с Протокол №3. Измененията влизат в сила от приемането им.


 

Общ брой на общинските съветници
Присъствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

38

24

3

11инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 19 февруари 2009 - 12:43:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност