РЕШЕНИЕ №17
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 17
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2009 г. на НК «ЖИ» Железопътна секция – Пловдив. Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл.21 ал. 1 т.23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 6 във връзка с чл. 41 от ЗМДТ, и след станалите разисквания,


 


Р Е Ш И :


Освобождава НК “ЖИ” Железопътна секция – Пловдив, от заплащане на такса битови отпадъци за имотите, представляващи терени под и в сервитута на железния път, намиращи се извън границите на населените места, за календарната 2009 г., включително за услугите, както следва:
  1. Сметосъбиране и сметоизвозване;
  2. Обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
  3. Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
34
34
0
0


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 февруари 2009 - 12:00:46

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност