РЕШЕНИЕ №15
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 15
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


ОТНОСНО: Определяне на нов размер на базисни месечни наемни цени за общински имоти.

Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 във връзка с ал. 2 от ЗОС, и след станалите разисквания,
 
Р Е Ш И:


1. Определя нов размер на базисни месечни наемни цени за общински имоти, съгласно Приложение №1.
2. Решението влиза в сила в едноседмичен срок от датата на публикуването му в един местен ежедневник.
Общ брой на общинските съветници
При-съствали
“За”
“Против”
“Въздържали се”
41
32
25
0
7


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик


четвъртък 05 февруари 2009 - 10:34:09

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност