РЕШЕНИЕ №14
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 14
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

 

Общинският съвет - Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, чл. 22, чл. 36, чл. 47, ал.1 и ал.2 и чл. 61л от ЗМДТ, и след станалите разисквания,


 


Р Е Ш И:


Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, както следва:

 

§ 1. Чл. 15 се изменя така:

 

Чл. 15 (изм. Решение № 14/2009 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти е в размер на 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

§ 2. Чл. 28 се изменя така:

 

Чл. 28 (изм. Решение № 14/2009 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 3,3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

 

§ 3. Чл. 35 се изменя така:

 

Чл. 35 (1) (изм. Решение № 14/2009 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 3,3 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) (изм. Решение № 14/2009 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.


§ 4. Чл. 41, ал.1, т.5 се изменя така:

 

5. (изм. Решение № 14/2009 г.) над 110 kW – 2,00 лв. за 1 kW;

 

§ 5. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея 6:

“ал.6.(Нова, Решение №14/2009 г.) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение №2, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 2.

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7:

“ал.7 (Предишна ал. 6 – Решение № 14/2009 г.) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица”.

§ 6. В преходните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи: 8, 9 и 10, както следва:


§ 8. (1) (нов, Решение № 14/2009 г.) За 2009 г. първата вноска за данък недвижими имоти и първата вноска за данък върху превозните средства се внасят в срок от 01 март до 30 април.

(2) (нов, Решение № 14/2009 г.) На предплатилите за цялата година до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.


§ 9. (1) (нов, Решение № 14/2009 г.) Лицата, които се облагат с патентен данък подават декларации до 31 януари 2009 г. Първата вноска за патентния данък се внася до 31 януари 2009 г.

(2) (нов, Решение № 14/2009 г.) На предплатилите за цялата година до 31 януари се прави отстъпка 5 на сто.


§ 10. (нов, Решение № 14/2009 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 14 от 29.01.2009 г., взето с Протокол № 2. Измененията влизат в сила в 3 /три/ дни след обнародването им в местен ежедневник.

 Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
33
26
1
6

 


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

четвъртък 05 февруари 2009 - 10:25:02

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност