РЕШЕНИЕ №13
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 13
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 

Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, след станалите разисквания и проведеното гласуване,


 


Р Е Ш И:


І. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, както следва:

 

§ 1. В чл. 47., част І, раздел V, Глава втора се изменя и допълва така:

 

т.1. (изм. Решение № 13/2009 г.) за издаване на скица за недвижим имот за селата в Община Пазарджик:

т.2. (изм. Решение № 13/2009г.) за издаване скица на урегулиран поземлен имот с указан начин на застрояване и подземни проводи от схематичен план:

а/ обикновена /10 работни дни / – 20.00 лв.+ 5.00 лв. на всеки следващ кв.дм.

б/ бърза /5 работни дни/ - 40.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ кв.дм.

т.3. (изм. Решение № 13/2009г.) за презаверяването на скица от издаването на която са изтекли 6 месеца – 10.00 лв.

т.5. (изм. Решение № 13/2009г.) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство по чл. 116 от ЗУТ за селата в Община Пазарджик:

а/ обикновена /10 работни дни/ - 16.00 лв.

б/ бърза /5 работни дни/ - 32.00 лв.

т.6. (изм. Решение № 13/2009г.) за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

а/ заверяване на копия от документи за един брой – 6.00 лв.

б/ заверяване на копия от плановете и документацията към тях за един брой– 6.00 лв.

в/ заверяване на копия от изменение на регулационен план / графична част на цветен ксерокс/ за един брой – 7.00 лв.

т.13. (нова, Решение № 13/2009г.) за заверка на технически паспорти на сгради, съгласно Наредба № 5/2006г. – 20.00 лв.

 

§ 2. В чл. 48., част ІІ, раздел V, Глава втора се изменя и допълва така:

 

т.7. (изм. Решение № 13/2009г.) координатен регистър на чупките на урегулиран поземлен имот – 5.00 лв. на една точка.

т.11. (изм. Решение № 13/2009г.) удостоверение за описание и идентичност на имоти за селата в Община Пазарджик:

т.34. (изм. Решение № 13/2009г.) извадка от наличен цифров модел на кадастрален план за селата в Община Пазарджик – 15.00 лв. за ха + 1.00 лв. за имот

т.35. (изм. Решение № 13/2009г.) извадка от наличен цифров модел на регулационен план – 20.00 лв. за ха + 2.00 лв. за УПИ.

т.39 (изм. Решение № 13/2009г.) списък на координатите на подробни точки /чупки/ от инфраструктурен обект – 2.00 лв. за точка.

т.44. (изм. Решение № 13/2009г.) удостоверение за съборена сграда за селата в Община Пазарджик – 12.00 лв.

т. 45. (нова, Решение № 13/2009г.) удостоверение за описание на урегулиран поземлен имот и допустимост на застрояването:

а/ обикновена поръчка /10 работни дни/ – 20.00 лв.

б/ бърза /5 работни дни/ - 40.00 лв.

т. 46. (нова, Решение № 13/2009г.) удостоверение за конструкцията на сградите в имота:

а/ обикновена поръчка /10 работни дни/ – 12.00 лв.

б/ бърза /5 работни дни/ - 24.00 лв.

в/ експресна /до 24 часа/ - 48.00 лв.

 

§ 3. В чл.52, част І, раздел VІ, Глава втора се правят следните изменения:

 

Изменя текста в т.2 на ал.1:

т.2. (изм. Решение № 13/2009г.) не може да се започне търговска дейност за търговия с ТТИ преди издаване на разрешение. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Изменя текста в т.3 на ал.1:

т.3. (изм. Решение № 13/2009 г.) такса по чл. 113, ал. 1 от ЗМДТ се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешението и за отразяване на всяка промяна на обстоятелствата по чл.34а от ППЗТТИ.


В ал. 1 точките 4, 5, 6 и 7 (отм., Решение № 13/2009г.) се отменят.

 

Изменя текста на ал. 2:

ал. 2(изм. Решение № 13/2009г.) Размерът на таксите е следният:


Изменя текста в т.2 на ал.2:

т.2. (изм. Решение № 13/2009г.) За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия - 200.00 лв.


Изменя текста в т.3 на ал.2:

т.3. (изм. Решение № 13./2009г.) за отразяване на променените обстоятелства на търговци, извършващи дейността търговия с тютюневи изделия, във водения регистър за издадени разрешения в община Пазарджик – 50.00 лв.


Точка 4 на ал.2 от чл.52 част І, раздел VІ (отм., Решение № 13/2009г.) се отменя.

 

§ 4. В чл.53, част ІІ, раздел VІ, Глава втора се изменя така:

 

т.1, б. “а “(отм., Решение № 13/2009г.) се отменя.

 

Създават се точки 28в, 28г и 28д:

 

28в. (нова, Решение № 13/2009г.) за издаване на дубликат на квитанция за платени месни ДНИ, ТБО и патентен данък – 5.00 лв.

28г. (нова, Решение № 13/2009г.) за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения – 10.00 лв.

28д. (нова, Решение № 13/2009г.) за издаване на дубликат от данъчна декларация за един брой – 10.00 лв.

 

§ 5. В преходните и заключителни разпоредби се създават нов параграф:

 

§ 37. (нов Решение № 13/2009 г.) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 13 от 29.01.2009 г., взето с Протокол № 2. Измененията и допълненията влизат в сила в тридневен срок от обнародването им в местен ежедневник.


 
Общ брой на общинските съветници
При-съствали

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41
33
28
1
4

 


 

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик


четвъртък 05 февруари 2009 - 10:18:36

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност