РЕШЕНИЕ №12
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 12
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


ОТНОСНО: Определяне на нов размер на ТБО в Община Пазарджик и приемане на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2009 г.
Общинският съвет - Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т.7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 6, ал. 1 “а”, чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, § 19 от ПЗР на ЗМДТ, и след станалите разисквания,

 
Р Е Ш И:


І. Определя нов размер на такса битови отпадъци в Община Пазарджик за 2009 г., съгласно Приложение №1. ІІ. Приема план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци за 2009 г. , съгласно Приложения №№ 2, 3, 4.Общ брой на общинските съветници
При-съствали
“За”
“Против”
“Въздържали се”
41
35
28
1
6

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ 
Председател на Общински съвет - ПазарджикПРИЛОЖЕНИЕ 1

Размер на ТБО в Община Пазарджик за 2009 год.

 
Такса битови отпадъци за 2009г.Размер
1.За застроени жилищни и вилни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:
2,8 на хиляда
А/За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци1,6 на хиляда
Б/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения 0,4 на хиляда
В/Почистване на местата за обществено ползване0,8 на хиляда
2.За застроени нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:
2,8 на хиляда
А/За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци1,6 на хиляда
Б/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения0,4 на хиляда
В/Почистване на местата за обществено ползване0,8 на хиляда
3.За незастроени нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:
1,0 на хиляда
А/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения0,5 на хиляда
Б/Почистване на местата за обществено ползване0,5 на хиляда
4.За жилищни и вилни имоти на гражданите в извън районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:1,0 на хиляда
А/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения0,5 на хиляда
Б/Почистване на местата за обществено ползване0,5 на хиляда
5.За жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху данъчните оценки в т.ч.:
4,0 на хиляда
А/За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци2,7 на хиляда
Б/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения0,4 на хиляда
В/Почистване на местата за обществено ползване0,9 на хиляда
6.За не жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване, върху отчетната стойност в т.ч.:
15 на хиляда
А/За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци9,75 на хиляда
Б/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения2,25 на хиляда
В/Почистване на местата за обществено ползване3,0 на хиляда
7.За нежилищни имоти на предприятията извън районите на обслужване, върху отчетната стойност в т.ч.:8,5 на хиляда
А/За обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения4,5 на хиляда
Б/Почистване на местата за обществено ползване4,0 на хиляда
7.При подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, се заплащат следните такси:
  1. за почистване на местата за обществено ползване:
  2. годишни такси по видове съдове, както следва:
2.1-за контейнер тип”бобър” 1,1 куб.м.

2.2-пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м.

2.3-за кофа с обем 0,24 куб.м.
 
2.4-за кофа с обем 0,11 куб.м.4,0 на хиляда


3 300 лв.

330 лв.

720 лв.

330 лв.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 
ПЛАН-СМЕТКАза необходимите разходи за битови отпадъци през 2009 година

 
ДЕЙНОСТИСТОЙНОСТ В ЛВ.
година2009
І.ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ
1. 2 785 бр.контейнери
2. 6 574 бр. кофи
3.Разход за допълнително поставени съдове в селата
ІІ.СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ3 160 912
В т.ч. за капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
1. Събиране и транспортиране3 160 912
2. Обезвреждане на отпадъци
ІІІ.ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ1 153 040
В т.ч. за капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
1. Проучване, проектиране на депо
2. Изграждане на депо и разходи за закупуване на земя и промяна предназначението на земята 537 926
3. Експоатационни разходи за депо215 114
4.Разходи за почистване на нерегламентирани сметища400 000
5.Разходи за временни площадки
6.Разходи за площадки с разделно сметосъбиране
ІV.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ В ГР.ПАЗАРДЖИК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ1 686 048
В т.ч. за капиталови разходи
ДЕЙНОСТИ:
1.Регулярно почистване и затревяване на обществени места, в т.ч. междублокови пространства, разделителни ивици, паркове и градини200 000
ръчно метене на пешеходни алеи и градини
ръчно метене на тротоари и улици451 740
ръчно събиране на отпадък
машинно метене и извозване193 603
машинно миене230 705
транспортиране на отпадъци от 4 м³ контейнери в населените места60 000
Почистване на речни корита, дерета и канали в населените места500 000
Почистване на улични оттоци и др. 50 000
ОБЩО РАЗХОДИ6 000 000


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЛАН-СМЕТКАза необходимите разходи за битови отпадъци през 2009 година за гр. Пазарджик и селата Мокрище, Главиница и Ивайло


ДЕЙНОСТИСТОЙНОСТ В ЛВ.
година2009
Населено мястоПазарджикМокрищеГлавиницаИвайло
І.ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ-КОНТЕЙНЕРИ, КОФИ И ДРУГИ1. бр.контейнери1081103035
2. бр. кофи153480512641957
3.Разход за допълнително поставени съдове в селатаІІ.СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО ДЕПАТА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ 2 330 979507456285080683
В т.ч. за капиталови разходиДЕЙНОСТИ:1. Събиране и транспортиране 2 330 979507456285080683
2. Обезвреждане на отпадъциІІІ.ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 1134298500160577684
В т.ч. за капиталови разходиДЕЙНОСТИ:1. Проучване, проектиране на депо2. Изграждане на депо и разходи за закупуване на земя и промяна предназначението на земята
537 926


3. Експоатационни разходи за депо 196372500160577684
4.Разходи за почистване на нерегламентирани сметища400 000


5.Разходи за временни площадки6.Разходи за площадки с разделно сметосъбиранеІV.ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, АЛЕИТЕ, ПАРКОВЕТЕ И ДРУГИ ТЕРИТОРИИ В ГР. ПАЗАРДЖИК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ1 686 048


В т.ч. за капиталови разходиДЕЙНОСТИ:1.Регулярно почистване и затревяване на обществени места, в т.ч. междублокови пространства, разделителни ивици, паркове и градини
200 000


ръчно метене на пешеходни алеи и градиниръчно метене на тротоари и улици451 740


ръчно събиране на отпадъкмашинно метене и извозване
193 603


машинно миене
230 705


Почистване на речни корита, дерета и канали в населените места
500 000


транспортиране на отпадъци от 4м³ контейнери в населените места
60 000


Почистване на улични оттоци и др.
50 000


ОБЩО РАЗХОДИ5 364 345
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЛАН- СМЕТКА
за необходимите разходи за битови отпадъци през 2009 година по населени места – за 28 кметства
Населено мястоІІ Сума за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането имІ Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и др.
Брой контейнериБрой кофи
1Ал.Константиново42647.0412065
2Априлци12873.603025
3Братаница26875.587041
4Величково21720.965045
5Гелеменово18736.704546
6Говедаре26369.286535
7Дебращица16865.284537
8Добровница21843.655542
9Драгор27266.116760
10Звъничево31852.228253
11Крали Марко6600.961610
12Ляхово9901.442415
13Мало Конаре64558.0817090
14Мирянци10770.622435
15Овчеполци18849.024818
16Огняново39427.7810645
17Паталеница19948.035631
18Пищигово19166.984822
19Росен15389.574011
20Сарая21237.125343
21Сбор7043.331711
22Синитево31950.728636
23Тополи дол8460.29226
24Хаджиево21855.745333
25Цар Асен9220.612311
26Црънча20003.335441
27Черногорово40898.3010058
28Юнаците23322.826039
Общо
635655.1716291004

сряда 04 февруари 2009 - 20:19:48

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност