РЕШЕНИЕ №11
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2


 
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2009 г. на „ВиК” ЕООД – Пазарджик, в ликвидация. Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6, във връзка с чл. 71от ЗМДТ, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Освобождава „ВиК” ЕООД – Пазарджик, в ликвидация, от заплащане на такса битови отпадъци за имотите му по Списък -Приложение 1, намиращи се върху терени, представляващи вододайни зони, разположени извън регулационните граници на населените места, които попадат в пояс І-ви на санитарно-охранителните зони, с изключение на селата Ивайло, Огняново, Говедаре, Хаджиево и Главиница, за календарната 2009 г., включително, за услугите, както следва:
  1. сметосъбиране и сметоизвозване;
  2. обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци;
  3. поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Общ брой на общинските съветници
При-съствали
“За”
“Против”
“Въздържали се”
41
24
23
1
0

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

 

сряда 04 февруари 2009 - 20:01:34

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност