РЕШЕНИЕ №10
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И КР Е Ш Е Н И Е
№ 10
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляващ две тренировъчни футболни игрища с обща площ 12 540 кв. м и помещения с обща площ 64 кв. м, находящи се в СОУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик, за отдаване под наем
.  
Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16, ал.1 и ал. 2, чл. 81 и чл. 82 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства,


Р Е Ш И:


І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ две тренировъчни футболни игрища с обща площ 12 540 кв. м /дванадесет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, находящи с в двора на СОУ „Г. Бенковски” гр. Пазарджик, при граници: от северозапад – футболен стадион, от североизток – ул. „Яков Матакиев”, от югоизток – бул. „Хр. Ботев”, от югозапад – двор на СОУ „Г. Бенковски”, и функционално свързани помещения с обща площ 64,00 /шестдесет и четири/ кв. м, а именно: едно помещение с площ 12,00 /дванадесет/ кв. м, второ помещение с площ 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв. м, трето помещение с площ 20,80 /двадесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м, баня с площ 6,00 /шест/ кв. м и коридор с площ 20,00 /двадесет/ кв. м, находящи се в избената част на столовата на СОУ „Г. Бенковски”, при граници: от изток – фитнес зала, от запад – двор на училището, от север – мазе, от юг – стълбище към складовете, актувани с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г. – със статут на публична общинска собственост, с предназначение: спортно-тренировъчна дейност, начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/.ІІ. Имотът, описан в т. І, да се отдаде под наем за срок от 5 /пет/ години, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства.ІІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на наемател:

1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ без ДДС.

2. Предложен най-висок размер на годишна инвестиция за подобряване спортната база на училището, като тази сума не може да бъде по-малка от 1 000,00 лв. /хиляда лева/.3. Предложена най-голяма сума, с която наемателят се задължава да спонсорира провежданите от СОУ „Г. Бенковски” спортни мероприятия, като тази сума не може да бъде по-малка от 300,00 лв. /триста лева/ годишно. Посоченият в т. ІІІ.1. минимален наем носи на кандидата 1 /една/ точки. Всеки 10 /десет/ лева над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.

Посоченият в т. ІІІ.2. минимален размер на годишната инвестиция носи на кандидата 1 /една/ точка. Всеки 100 /сто/ лева над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.

Посоченият в т. ІІІ.3. минимален размер средства носи на кандидата 1 /една/ точка. Всеки 100 /сто/ лева над този минимален размер носят на кандидата по 1 /една/ точка.За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок месечен наем. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок месечен наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на публичен търг с явно наддаване, като наддаването започва от предложения от тях месечен наем с наддавателна стъпка от 10,00 /десет/ лева. ІV. До участие в конкурса се допускат спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които към датата на подаване на документите за участие нямат задължения към БМ „СПЖФНСИ” за неплатен наем за ползвани общински имоти през 2008 г. Това обстоятелство се удостоверява със съответната Служебна бележка от БМ „СПЖФНСИ”, с адрес: ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1.

V. Кандидатът за участие в конкурса се задължава да ползва: едното игрище след 16,30, когато приключва учебно-тренировъчната дейност в СОУ „Г. Бенковски”, до края на деня, другото игрище – целодневно, както и през почивните дни.

VІ. Кандидатът е длъжен да обособи самостоятелен вход за предоставените помещения, съгласувано с Община Пазарджик като собственик на сградата, и да провежда всички занятия, без да пречи на ползването на останалата част от сградата.VІІ. Кандидатът е длъжен да не вкарва по никакъв повод автомобили в двора на училището без изричното писмено разрешение от Директора на същото, както и по никакъв начин да не възпрепятства учебния процес или създава други затруднения.VІІІ. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.

ІХ. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден след датата на публикуване на обявата в един местен ежедневник за провеждане на конкурса от 08.30 часа до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

Х. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.ХІ. Възлага на кмета на общината да проведе конкурса за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.

 

Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41252500
 


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ

 


 
За провеждане на публично оповестен конкурс за избор на НАЕМАТЕЛ на част от имот – публична общинска собственост, с предназначение: спортно-тренировъчна дейност, представляващ две тренировъчни футболни игрища с обща площ 12 540 кв. м /дванадесет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, находящи с в двора на СОУ „Г. Бенковски” гр. Пазарджик, при граници: от северозапад – футболен стадион, от североизток – ул. „Яков Матакиев”, от югоизток – бул. „Хр. Ботев”, от югозапад – двор на СОУ „Г. Бенковски”, и функционално свързани помещения с обща площ 64,00 /шестдесет и четири/ кв. м, а именно: едно помещение с площ 12,00 /дванадесет/ кв. м, второ помещение с площ 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв. м, трето помещение с площ 20,80 /двадесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м, баня с площ 6,00 /шест/ кв. м и коридор с площ 20,00 /двадесет/ кв. м, находящи се в избената част на столовата на СОУ „Г. Бенковски”, при граници: от изток – фитнес зала, от запад – двор на училището, от север – мазе, от юг – стълбище към складовете, актувани с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г. – със статут на публична общинска собственост. І. Дата на провеждане на конкурса: ………………. г. от ………… часа в …………….. зала, етаж 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

ІІ. Месторазположение: ………………………………………..

ІІІ. Предназначение на обекта: спортно-тренировъчна дейност.ІV. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.V. Начална месечна наемна цена без ДДС: 120,00 лв. /сто и двадесет лева/.

VІ. Приоритетни условия при избор на наемател:

1. Предложен най-висок месечен наем, но не по-малко от 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ без ДДС. 2. Предложен най-висок размер на годишна инвестиция за подобряване спортната база на училището, като тази сума не може да бъде по-малка от 1 000,00 лв. /хиляда лева/.3. Предложена най-голяма сума, с която наемателят се задължава да спонсорира провежданите от СОУ „Г. Бенковски” спортни мероприятия, като тази сума не може да бъде по-малка от 300,00 лв. /триста лева/ годишно.

Посоченият в т. VІ.1. минимален наем носи на кандидата 1 /една/ точки. Всеки 10 /десет/ лева над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.

Посоченият в т. VІ.2. минимален размер на годишната инвестиция носи на кандидата 1 /една/ точка. Всеки 100 /сто/ лева над същия носят на кандидата по 1 /една/ точка.Посоченият в т. VІ.3. минимален размер средства носи на кандидата 1 /една/ точка. Всеки 100 /сто/ лева над този минимален размер носят на кандидата по 1 /една/ точка.За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок месечен наем. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок месечен наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на публичен търг с явно наддаване, като наддаването започва от предложения от тях месечен наем с наддавателна стъпка от 10,00 /десет/ лева.

VІІ. До участие в конкурса се допускат спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които към датата на подаване на документите за участие нямат задължения към БМ „СПЖФНСИ” за неплатен наем за ползвани общински имоти през 2008 г. Това обстоятелство се удостоверява със съответната Служебна бележка от БМ „СПЖФНСИ”, с адрес: ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1.

VІІІ. Кандидатът за участие в конкурса се задължава да ползва: едното игрище след 16,30 часа, когато приключва учебно-тренировъчната дейност в СОУ „Г. Бенковски”, до края на деня, другото игрище – целодневно, както и през почивните дни.ІХ. Кандидатът е длъжен да обособи самостоятелен вход за предоставените помещения, съгласувано с Община Пазарджик като собственик на сградата, и да провежда всички занятия, без да пречи на ползването на останалата част от сградата. Х. Кандидатът е длъжен да не вкарва по никакъв повод автомобили в двора на училището без изричното писмено разрешение от Директора на същото, както и по никакъв начин да не възпрепятства учебния процес или създава други затруднения.

ХІ. Оглед на имота може да се извърши след датата на публикуване на обявата в един местен ежедневник за провеждане на конкурса от 8.30 часа до 16.30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

ХІІ. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на касата на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1, в петдневен срок преди датата на подаване на предложенията. Стойността на същата е в размер на 25,00 /двадесет и пет/ лв. с ДДС съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.ХІІІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена без ДДС /120,00 лв./ до 16,30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса в касата на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1. ХІV. Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа в последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

ХV. Необходими документи за участие в конкурса, поставени в запечатан и непрозрачен плик:

1. Предложение, съдържащо:а) представяне на кандидата – наименование на сдружението.б) наименованието на обекта на конкурса.

в/ оферта, включваща разработки и предложения по раздел VІ от настоящите конкурсни условия.

2. Оригинално или нотариално заверено пълномощно /при явяване на упълномощено лице за кандидата/.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до един месец преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала.4. Съдебно решение за регистрация на сдружението – копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала.

5. Копие от лична карта на лицето, което представлява юридическото лице по съдебна регистрация.

6. Документ за внесен депозит – оригинал.7. Документ за закупена конкурсна документация – копие.8. Финансова справка за липса на задължения към Община Пазарджик, издадена на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги” до един месец преди датата на провеждане на конкурса - оригинал.

9. Служебна бележка за липса на задължения към БМ „СПЖФНСИ”, издадена до един месец преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала.

9.а. Служебна бележка от БМ „СПЖФНСИ”, от която да е видно, че към датата на подаване на документите за участие кандидатът няма задължения към същото бюджетно мероприятие за неплатен наем за ползвани общински имоти през 2008 г.10. Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено до един месец преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или нотариално заверено копие – издава се от НАП.11. Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено до един месец преди датата на провеждане на конкурса - оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала – издава се от отдел „Местни данъци и такси” към Община Пазарджик, бул. „България” № 41.

ХVІ. Всяко предложение, поставено в незапечатан или прозрачен плик, е недействително и кандидатите не се допускат до участие в конкурса. Предложението на участниците в конкурса следва да отговаря точно на обявените условия на конкурса.

ХVІІ. Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат.ХVІІІ. Не се допускат до участие в конкурса кандидати, които имат непогасени финансови задължения по раздел ХV, т. 8, 9, 9.а., 10 и 11.ХІХ. Комисията не класира участник, ако установи непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в условията на конкурса.

XХ. Когато в определения срок постъпи предложение само от един кандидат, срокът за подаване на предложенията за участие в конкурса може да се удължи до 15 дни със Заповед на Кмета на Общината.

ХХІ. Когато на конкурса не се яви кандидат, същият се обявява за непроведен и кметът на общината насрочва нов конкурс.XХІІ. В деня на конкурса конкурсната комисия разглежда постъпилите в срок предложения, след което изготвя доклад до Кмета на Общината, в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията класира участниците в съответствие с предварително обявената методика за оценяване. XХІІІ. Въз основа на доклада на комисията, Кметът на Общината издава заповед, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на плащане. Заповедта се издава в четиринадесетдневен срок от датата на провеждане на конкурса и се връчва на спечелилия по реда на АПК.

XХІV. Участниците, класирани след второ място, имат право да получат внесените от тях депозити след приключването на конкурса, по писмено нареждане на председателя на комисията.

Депозита на спечелилия кандидат не се връща и се приспада от дължимия за първия месец наем. ХХV. На участниците в конкурса не се връща платената цена за конкурсната документация.ХХVІ. В случай, че спечелилият кандидат се откаже да наеме имота на предложения от него месечен наем, внесения от него депозит не се връща, а за наемател се определя втория участник, предложил следващия по размер месечен наем, но не по – късно от 14 дни от връчването на заповедта за определяне на първия участник за наемател. Ако и вторият участник се откаже, се насрочва нов конкурс.

ХХVІІ. В четиринадесетдневен срок въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемател, Кметът на Общината сключва договор за наем.

ХХVІІІ. Имотът се предава с приемателно – предавателен протокол, подписан от двете страни, който е неразделна част от договора за наем.ХXІХ. Върху наемната цена се начислява ДДС, съгласно разпоредбите на Закона за данък добавена стойност.ХХХ. Плащането на наемната цена и начисления ДДС се извършва по реда и в сроковете, определени от сключения договор за наем.

 

Допълнителна информация - Община Пазарджик, ет. 6, стая 605, тел. 034/ 402 357. ПРИЛОЖЕНИЕ:
  1. Акт за общинска собственост.
  2. Образец на проект за договор.
  3. Образец на протокол за приемане и предаване.
4. Решение № 10/29.01.2009 г.

 


О Б Щ И Н А П А З А Р Д Ж И К


Д O Г О В О Р
 З А
Н А Е М


Днес, …………........ г., на основание Решение № 10/29.01.2009 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик и Заповед № ……../ …………… г. на Кмета на Общината, в гр. Пазарджик, между:Община Пазарджик, Идентификационен № 000351736, представлявана от Кмета Тодор Димитров Попов, наричана за краткост “НАЕМОДАТЕЛ” и ………………………………………………….., регистриран с Решение № .................... г., по ф.дело №............... г. на ......................................................., със съдебен адрес, гр. .............................., ул..................................., с ЕИК …………………., представляван от ………………………………………………………, ЕГН………......, с адрес …………… ул …………, наричан за краткост “НАЕМАТЕЛ”, се сключи настоящият договор за следното:

 


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА1.НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава за временно и възмездно ползване /под наем/ на НАЕМАТЕЛЯ част от имот – публична общинска собственост, с предназначение: спортно-тренировъчна дейност, представляващ две тренировъчни футболни игрища с обща площ 12 540 кв. м /дванадесет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/, находящи с в двора на СОУ „Г. Бенковски” гр. Пазарджик, при граници: от северозапад – футболен стадион, от североизток – ул. „Яков Матакиев”, от югоизток – бул. „Хр. Ботев”, от югозапад – двор на СОУ „Г. Бенковски”, и функционално свързани помещения с обща площ 64,00 /шестдесет и четири/ кв. м, а именно: едно помещение с площ 12,00 /дванадесет/ кв. м, второ помещение с площ 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв. м, трето помещение с площ 20,80 /двадесет цяло и осемдесет стотни/ кв. м, баня с площ 6,00 /шест/ кв. м и коридор с площ 20,00 /двадесет/ кв. м, находящи се в избената част на столовата на СОУ „Г. Бенковски”, при граници: от изток – фитнес зала, от запад – двор на училището, от север – мазе, от юг – стълбище към складовете, актувани с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г. – със статут на публична общинска собственост.


ІІ. РАЗМЕР НА НАЕМА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ2. Описаният в т. 1 имот се отдава срещу месечен наем в размер на ………….. лв. /…………….. лева/, върху който наем се начислява ДДС.3. Наемът се заплаща до 25-то число на текущия месец в касата на БМ „СПЖФНСИ”, находяща се на ул. „Иван Вазов” № 14, ет. 1.

4. От 1 април на всяка календарна година месечният наем се увеличава с годишния процент на инфлацията, установен от Националния статистически институт за предходната година, като върху него се начислява ДДС.

ІІІ. СРОКОВЕ.5. Договорът за наем се сключва за срок от 5 /пет/ години, считано от ....................... г.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ6. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави с предавателно-приемателен протокол имота в седемдневен срок от подписване на договора.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получава месечния наем в уговорения срок.

8. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право на достъп до уредите за контролно мерене – електромер и водомер, по всяко време.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:9.1. Да ползва имота така, че да не се създават предпоставки за застрашаването на живота или увреждането на здравето на учениците.

9.2. Да не вкарва по никакъв повод автомобили в двора на училището без изричното писмено разрешение от Директора на същото, както и по никакъв начин да не възпрепятства учебния процес или създава други затруднения.

9.3. Да плаща редовно месечния наем.9.4. Да полага необходимите грижи за правилното стопанисване и поддържане на имота, поема всички текущи разходи и да не допуска увреждането, завладяването и ползването му от други лица. 9.5. Да ползва предоставения имот съобразно предназначението му.

9.6. Да плаща в законните срокове всички консумативни разходи, свързани с използването на имота, да спазва санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания, да го поддържа и върне на собственика след прекратяване на стопанисването в състоянието, в което го е приел.

9.7. За своя сметка да постави отделни водомер и електромер, които да измерват консумираните вода и ток в наетия имот, с оглед възможността за отделното им плащане, в срок от 1 /един/ месец от подписването на договора.9.8. Да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти. 9.9. Да изготви за своя сметка необходимата проектна документация за преустройство на наетите помещения и издаване на нужните разрешителни за осъществяване на дейността, за която е отдадено помещението.

9.10. Да ползва: едното игрище след 16,30 часа, когато приключва учебно-тренировъчната дейност в СОУ „Г. Бенковски” до края на деня, а другото игрище – целодневно, както и през почивните дни.

9.11. Кандидатът е длъжен да обособи самостоятелен вход за предоставените помещения, съгласувано с Община Пазарджик като собственик на сградата, и да провежда всички занятия, без да пречи на ползването на останалата част от сградата.9.11. Да инвестира годишно за срока на договора, с цел подобряване спортната база на училището, сума в размер на ………………… лв. /………………. лева/. 9.12. Да спонсорира за срока на договора провежданите от СОУ „Г. Бенковски” спортни мероприятия с годишна сума в размер на …………….. лв. /…………….. лева/.

9.13. Да не преотдава имота или части от него на други лица.

9.14. Да предаде обекта на наемодателя с приемателно-предавателен протокол в седемдневен срок от прекратяване на договора. 
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ.10. Договорът се прекратява с изтичането на срока , за който е сключен, или с прекратяването търговеца – наемател.11. Договорът може да бъде предсрочно прекратен по взаимно съгласие на страните.

12. Договорът може да бъде едностранно предсрочно прекратен от НАЕМОДАТЕЛЯ без предизвестие в случаите, когато:

а) наемателят изпадне в забава за плащане на наема за повече от един месецб) наемателят забави плащането на три последователни наема, независимо от продължителността на забаватав) наемателят не изпълнява някое от договорните си задължения или нормативно определените такива по Закона за задълженията и договорите и въпреки че е бил писмено предупреден от наемодателя да коригира поведението си и му е даден подходящ срок за целта, неизпълнението продължава.

13. Договорът може да бъде едностранно предсрочно прекратен от наемодателя, с едномесечно писмено предизвестие, по решение на Общинския съвет – Пазарджик.

14. Договорът може да бъде едностранно предсрочно прекратен от наемателя с тримесечно писмено предизвестие – отправено до наемодателя.15. При неосвобождаване и непредаване на наетото помещение след прекратяване на договора за наем НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка на НАЕМОДАТЕЛЯ в размер на пет месечни наема за всеки месец държане без правно основание.16. В случай на неизпълнение на задълженията на наемателя, което неизпълнение е било основание за едностранно предсрочно прекратяване на договора от наемодателя при някоя от хипотезите на т. 12, наемателят дължи неустойка в размер на пет месечни наема.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ17. Извършването на ремонти и подобрения в наетия имот е допустимо само след изрично писмено съгласие от наемодателя и независимо от наличието на такова съгласие, същите са изцяло за сметка на наемателя. След прекратяването на договора, наемодателят не дължи заплащане на извършени ремонти или направени подобрения в имота под никаква правна форма.18. Съгласно чл. 4, ал. 1, буква „е” от Правилника за вписванията, настоящият договор подлежи на вписване в Агенцията по вписванията чрез Служба по вписванията – Пазарджик. Разноските по вписването са за сметка на наемателя.

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на ЗЗД.

Споровете между страните ще се решават по реда на ГПК.Договорът се подписа в шест еднообразни екземпляра.НАЕМОДАТЕЛ:                                        НАЕМАТЕЛ:  сряда 04 февруари 2009 - 19:57:43

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност