РЕШЕНИЕ №9
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№ 9
от 29 януари 2009 година, взето с Протокол № 2

 
ОТНОСНО: Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1 и 2 от ЗОС, и след станалите разисквания,

 
Р Е Ш И :


1. Определя 45 броя жилища да бъдат прехвърлени от жилищен фонд “Жилища под наем”, във фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, както следва :

 

1.ул. „Ангел Кънчев” №18, ап.3, ет.1

2.ул. „Болнична” №38, ап.17, ет.6

3.ул. „Булаир” №12, ап.6, ет.3

4.ул. „Бузлуджа” №12, ап.28, ет.6

5.ул. „Бузлуджа” №20, ап.22, ет.6

6.ул. „Бузлуджа” №33, ап.9, ет.3

7.ул. „Бузлуджа” №35, ап.13, ет.5

8.ул. „Бузлуджа” №39, ап.13, ет.7

9.ул. „Бузлуджа” №39, ап.14, ет.7

10.ул. „Васил Априлов” №5-Д, ап.8, ет.2

11.ул. „Вит-ІІ” №11, ап.37, ет.5

12.ул. „Връх Братия” №31, ап.1, ет.1

13.ул. „Георги Бенковски” №96, ап.38, ет.5

14.ул. „Георги Бенковски” №104, ап.24, ет.6

15.ул. „Георги Пенев” №26, ап.17, ет.5

16.ул. „Дунав” №17, ап.38, ет.4

17.ул. „Димитър Греков” №56, ап.2, ет.1

18.ул. „Осми март” №2-Б, ап.1, ет.1

19.ул. „Осми март” №6-Б, ап.3, ет.1

20.ул. „Пловдивска” №39, ап.11, ет.3

21.ул. „Пловдивска” №73, ап.14, ет.4

22.ул. „Пловдивска” №73, ап.31, ет.8

23.ул. „Пловдивска” №73, ап.32, ет.8

24.ул. „Пловдивска” №75, ап.25, ет.1

25.ул. „Пловдивска” №75, ап.6, ет.2

26.ул. „Пловдивска” №81, ап.4, ет.2

27.ул. „Пловдивска” №83, ап.3, ет.1

28.ул. „Пловдивска” №83, ап.14, ет.4

29.ул. „Пловдивска” №85, ап.9, ет.3

30.ул. „Пловдивска” №95, ап.10, ет.4

31.ул. „Пловдивска” №97, ап.15, ет.4

32.ул. „Райко Алексиев” №4, ап.3, ет.1

33.ул. „Рила” №10, ап.16, ет.4

34.ул. „Рила” №16, ап.8, ет.3

35.ул. „Рила” №32, ап.25, ет.7

36.ул. „Спартак” №26, ап.11, ет.4

37.ул. „Стоян Ангелов” №67, ап.22, ет.8

38.ул. „Стоян Ангелов” №67, ап.23, ет.8

39.ул. „Христо Ботев” №53, ап32, ет.3

40.ул. „Христо Ботев” №57, ап.8, ет.2

41.ул. „Христо Ботев” №57, ап.4, ет.1

42.ул. „Христо Ботев” №57, ап.12, ет.3

43.с. Главиница № 11, ап. 2, ет. 1

44.ул. «Марица» № 8, ап. 23, ет. 8

45.ул. «П. Волов» № 30, ап. 16, ет. 6

 

2. Определя 1 бр. жилище да бъде прехвърлено от жилищен фонд “Резервни” в жилищен фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, както следва :

 

1.бул. „Георги Бенковски” №104, ап.18, ет.5

 

3.Определя 2 бр. жилища да бъдат прехвърлени от жилищен фонд “Резервни” в жилищен фонд “Жилища под наем”, както следва :

 

1.ул. „Никола Фурнаджиев” №5-А, ап.5, ет.2

2.ул. „П. Волов” №26, ап.20, ет.7


4. Определя 2 бр. жилища да бъдат прехвърлени от жилищен фонд “Резервни” в жилищен фонд “Ведомствени”, както следва:

 

1.ул. „Димитър Греков” №56, ап.26, ет.7

2.ул. „Рила” №12, ап.18, ет.5

5. Определя 2 бр. жилища да бъдат прехвърлени от жилищен фонд “Ведомствени” в жилищен фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди”, както следва:


1.ул. „Патриарх Евтимий” №25, ап.5, ет.2

2.ул. «Дунав» № 2, ап. 26, ет. 4


6. Определям 1 бр. жилище да бъде прехвърлено от жилищен фонд „Ведомствени” в жилищен фонд „Жилища под наем”, както следва:

 

1.ул. „Преспа” №67, ап.16, ет.6

 

7. Определя, след горепосочените промени и извършена продажба на 32 бр. апартаменти и 2 бр. къщи до 08.01.2009 г. общинския жилищен фонд, както следва:

 

Общ брой на общинските жилища – 912 бр.., от тях :

 

7.1. Брой на общинските апартаменти – 872 бр., като от тях по фондове:

7.1.1. В жилищен фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ - 374 бр.

7.1.2.В жилищен фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” –450 бр.

7.1.3. В жилищен фонд “Ведомствени “ –23 бр.

7.1.4. В жилищен фонд “Резервни ” – 25 бр.

 

7.2. Брой на общинските къщи – 40 бр., като от тях по фондове:

7.2.1. Къщи в жилищен фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“– 39 бр.

7.2.2. Къщи в жилищен фонд „Резервен” – 1 бр.

 


Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41262600

 
инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик

сряда 04 февруари 2009 - 19:48:35

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност